Prace nad objaśnieniami


Objaśnienia będą dot. ustalania dochodu zwolnionego z tytułu wsparcia nowej inwestycji

16.04.2024

W związku z uwagami zgłoszonymi w trakcie prac nad interpretacją ogólną w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. w poz. 18 -  Ministerstwo Finansów na początku listopada podjęło prace nad  przygotowaniem objaśnień, które jeszcze bardziej przybliżą omawianą w powyższej interpretacji tematykę.

Prace te są kontynuowane i należy oczekiwać, że zostaną zakończone na początku 2020 roku.