Interpretacja ogólna w/s wymiany udziałów (akcji)


Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021 dotycząca stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji)

16.04.2024

Interpretacja ogólna dotyczy stosowania przepisów:

  • art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
    fizycznych, oraz
  • art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
    osób prawnych

- w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji)
w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy. Warunek odnoszący się do półrocznego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 2015 r.

Przyjęta wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 maja 2021 r.  poz. 76