Interpretacja w sprawie obowiązków płatnika


Minister Finansów wydał 4 kwietnia 2018 r. interpretację ogólną w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych (ozn. DD5.8201.07.2018)

Interpretacja dotyczy:

  1. art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie statuującym obowiązki płatnika, osoby prawnej - banku hipotecznego emitenta listów zastawnych w związku z art. 26 ust. 2c pkt 1 ww. ustawy,
  2. art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  w zakresie statuującym instytucję płatnika.

Interpretację opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 5 kwietnia 2018 r. pod poz. 36 (link przenosi do dokumentu).