Brexit - Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych po zakończeniu okresu przejściowego


Informacja dotyczy obowiązywania przepisów od 1 stycznia 2021 r.

28.11.2023

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania zakończyły negocjacje osiągając porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

  • Umowa o handlu i współpracy,
  • Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
  • Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. obowiązywały regulacje, które traktowały Wielką Brytanię jak państwo członkowskie, a zatem stosowane były rozwiązania wynikające z dyrektyw:

  1. dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa IR) ma na celu zniesienie podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych wypłacanych przez spółkę państwa członkowskiego na rzecz spółki powiązanej z innego państwa członkowskiego.

Została ona wdrożona do krajowego porządku prawnego poprzez regulacje art. 21 ustawy o CIT, przewidujące zwolnienie od podatku u źródła dla spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym niż Polska państwie członkowskim UE. Zwolnienie dotyczy przychodów ze wskazanych w ustawie kategorii odsetek i należności licencyjnych (np. z odsetek, z praw autorskich, z praw do znaków towarowych, know-how),

  1. dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa PS), ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dywidend przekazywanych pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi różnych państw członkowskich.

Wdrożenie dyrektywy PS wiąże się ze stosowaniem zwolnienia od opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20, art. 22 oraz art. 22c ustawy o CIT.

  1. dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (tzw. dyrektywa MR), ma na celu zapobieganie dyskryminacyjnemu traktowaniu pod względem podatkowym fuzji, podziałów i innych zdarzeń prawnych o podobnym charakterze dotyczących spółek różnych państw członkowskich w porównaniu z identycznymi zdarzeniami dotyczącymi spółek jednego państwa członkowskiego.

Implementacja dyrektywy MR skutkuje rozszerzeniem przepisów stosowanych przy krajowych zdarzeniach restrukturyzacyjnych na spółki państw członkowskich UE. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w przepisach ustawy o CIT dotyczących przedmiotu opodatkowania, przychodów i kosztów ich uzyskania oraz poboru podatku.

Powyższe regulacje w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem już nie obowiązują.

Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że postanowienia Umowy o handlu i współpracy nie mają wpływu na prawa i obowiązki Unii lub jej państw członkowskich oraz Zjednoczonego Królestwa wynikające z jakiejkolwiek konwencji podatkowej.

Brexit nie ma wpływu na obowiązywanie Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, z późn. zm.), gdyż jest to umowa bilateralna zawarta w obszarach nieobjętych prawem UE.

Zakończenie okresu przejściowego oraz opuszczenie przez Wielką Brytanię Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma wpływ na rozliczenie podatku dochodowego w Polsce:

  • nie jest możliwe skorzystanie ze wspólnego rozliczenia małżonków, w sytuacji  gdy małżonkowie lub jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii,
  • osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii nie skorzysta z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, na zasadach przewidzianych w PIT,
  • nie jest możliwe odliczenie darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego organizacjom z Wielkiej Brytanii,
  • nie jest możliwe odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych na zasadach obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Ponadto, do wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w Wielkiej Brytanii nie mają zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania 10% podatkiem i co do zasady należy je rozliczyć samodzielnie w zeznaniu podatkowym jako dochody z innych źródeł (opodatkowanie wg skali 17/32%).

Powyższe zasady mają zastosowanie do opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskanych od 1 stycznia 2021.

Niniejszy komunikat zastępuje komunikat z 30 lipca 2020 r.