Zeznania CIT


Informacje dotyczące zeznań składanych w podatku dochodowym od osób prawnych

16.04.2024

Podatnicy składają zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym do końca 3-go miesiąca roku następnego. W tym terminie wpłacają podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek od początku roku.

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane składają zeznanie (CIT-CFC) odrębne dla każdej z jednostek - do końca 9. miesiąca roku następującego po roku podatkowym tej jednostki. W tym również terminie podatnik wpłaca podatek należny.

Podstawa prawna

art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych