Przychody


16.04.2024

Dla podatników CIT zasadniczym źródłem przychodów jest działalność gospodarcza, rzadziej - ze względu na specyfikę tej działalności - działy specjalne produkcji rolnej. Przychód z tych źródeł jest ustalany już na poziomie przychodów należnych, czyli jeszcze przed faktycznym otrzymaniem zapłaty.

Przychód należny powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury, albo
  • uregulowania należności.

W przypadku usługi rozliczanej okresowo przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub fakturze (nie rzadziej niż raz w roku). Rozwiązanie to jest również stosowane do ustalania daty powstania przychodów z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego.

W odniesieniu do przychodów, do których nie mają zastosowania powyższe zasady przyjmuje się, że datą powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty.

W innych przypadkach, tj. gdy nie mamy do czynienia z kategorią przychodów należnych, za przychody uznawane są w szczególności:

  • otrzymane pieniądze,
  • wartości pieniężne,
  • różnice kursowe,
  • wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń.

Istnieją również kategorie, które w ogóle nie są przychodami dla celów podatku dochodowego. W tej grupie można wymienić np. należny podatek od towarów i usług, przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego w spółce, etc.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT)