Podstawa opodatkowania


Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów ze źródeł przychodów (zyski kapitałowe i inne), po ewentualnym skorzystaniu przez podatnika z przysługujących mu odliczeń.

Część dochodów podlega opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów – w takiej sytuacji podstawą opodatkowania jest przychód. Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami.

Do tej grupy można zaliczyć np. przychody z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski [1], a także przychody z niektórych tytułów, np. udzielonych licencji, usług doradczych itp., uzyskane przez zagranicznych podatników [2].


 

Przypisy:

[1] art. 22 ustawy CIT

[2] art. 21 ustawy CIT

Podstawa prawna

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT)