Podatek i zaliczki CIT


Informacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych: stawki podatku, składanie deklaracji i inne

16.04.2024

Podatek wynosi [1]:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln. euro. [2]

9% stawkę podatku mogą stosować podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika. Status ten określa się na podstawie wielkości przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, których suma nie może przekraczać, włącznie z wartością należnego podatku od towarów i usług, równowartości 2 mln. euro.
Nie stosują tej stawki
podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których utworzeniu towarzyszyły określone w ustawie okoliczności (przekształcenia, aporty) [3].

Podatek od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych. Są natomiast zobowiązani do wpłacania zaliczek [4]. Wysokość zaliczek wynika z wielkości uwzględnianych w rachunku podatkowym według ogólnych zasad - narastająco od początku roku podatkowego.

Zaliczki są wpłacane zasadniczo miesięcznie. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek kwartalnie.

Szczególnym sposobem obliczania wysokości zaliczek jest system uproszczony. Wysokość zaliczek jest w nim uzależniona od podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku, który poprzedza dany rok podatkowy lub – w przypadku poniesienia w tym roku straty - w zeznaniu złożonym w roku, który poprzedza dany rok podatkowy o 2 lata [5]. W tym systemie zaliczki wpłacane są miesięcznie.

Podatnicy, którzy w swojej działalności wykorzystują określone środki trwałe o sumie wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, mają obowiązek obliczania podatku od tej nadwyżki [6]. W praktyce wyznacza on minimalną wysokość należnego podatku dochodowego, ponieważ jest odliczany od obliczonego podatku, także na etapie ustalania wysokości zaliczek.


 

Przypisy:

[1] art. 19 ustawy CIT

[2] od 1 stycznia 2020 r., w poprzednim roku 1 200 000 euro

[3] art. 19 ust. 1a ustawy CIT

[4] art. 25 ustawy CIT

[5] art. 25 ust. 6-10 ustawy CIT

[6] art. 24b ustawy CIT

Podstawa prawna

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT)