Podatek i zaliczki


Podatek wynosi [1]:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. [2]

9% stawkę podatku mogą stosować podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika. Nie ma ona zastosowania do podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, których utworzeniu towarzyszyły określone w ustawie okoliczności (przekształcenia, aporty) [3].

Podatek od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych. Są natomiast zobowiązani do wpłacania zaliczek [4]. Wysokość zaliczek wynika z wielkości uwzględnianych w rachunku podatkowym według ogólnych zasad - narastająco od początku roku podatkowego.

Zaliczki są wpłacane zasadniczo miesięcznie. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek kwartalnie.

Szczególnym sposobem obliczania wysokości zaliczek jest system uproszczony. Wysokość zaliczek jest w nim uzależniona od podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku, który poprzedza dany rok podatkowy lub – w przypadku poniesienia w tym roku straty - w zeznaniu złożonym w roku, który poprzedza dany rok podatkowy o 2 lata [5]. W tym systemie zaliczki wpłacane są miesięcznie.

Podatnicy, którzy w swojej działalności wykorzystują określone środki trwałe o sumie wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, mają obowiązek obliczania podatku od tej nadwyżki [6]. W praktyce wyznacza on minimalną wysokość należnego podatku dochodowego, ponieważ jest odliczany od obliczonego podatku, także na etapie ustalania wysokości zaliczek.


 

Przypisy:

[1] art. 19 ustawy CIT

[2] dla podatników, których rok podatkowy zaczął się po 31 grudnia 2018 r.; limit 1 200 000 euro jest przeliczany według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

[3] art. 19 ust. 1a ustawy CIT

[4] art. 25 ustawy CIT

[5] art. 25 ust. 6-10 ustawy CIT

[6] art. 24b ustawy CIT

Podstawa prawna

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT)