Kto jest podatnikiem CIT


W tym miejscu dowiesz się kto jest podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych

28.11.2023

Podatnikami CIT są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
  • spółki jawne, które mają siedzibę w Polsce, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej informacji lub jej aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
  • podatkowe grupy kapitałowe (t.j. grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnikami stają się spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeśli spółka jawna nie złoży:

  1. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach PIT i CIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub
  2. aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie takich podatników.

Istnieje katalog wyłączeń spod przepisów ustawy, w którym znajdują się m.im. jednostki budżetowe, niektóre agencje rządowe i fundusze. Zwolnione jednostki nie składają zeznań podatkowych.

Podstawa prawna

art. 1 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych