Koszty uzyskania przychodów w CIT


Informacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

13.07.2023

Ta kategoria jest szczególnie ważna dla podatnika, gdyż wpływa bezpośrednio na obniżenie dochodu do opodatkowania, a w konsekwencji wysokości podatku.

Zalicza się do niej koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów [1].

Są to więc przede wszystkim koszty związane z danymi przychodami ale również takie, których nie daje się bezpośrednio powiązać z żadnymi przychodami, a są związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania podatnika.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami są rozliczane w roku, w którym zostają osiągnięte związane z nimi przychody. Inne koszty rozliczone są w roku w którym są ponoszone.

Datą poniesienia kosztu jest dzień ujęcia go w księgach rachunkowych.

Istnieje grupa kosztów, które nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów, niezależnie od ich związku z uzyskiwanymi przychodami [2]. Spośród nich można wymienić np. koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, wierzytelności odpisane jako przedawnione, albo koszty reprezentacji.


 

Przypisy:

[1] art. 12 ust 4 ustawy CIT

[2] art. 16 ust 4 ustawy CIT

Podstawa prawna

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT)