Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych


1.09.2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Min. FFiPR zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia FCT.

28.11.2023

Zmiany wprowadzone w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia FCT mają charakter organizacyjny oraz dotyczą przyznania nowych kompetencji Przewodniczącemu FCT.

Zmiany polegają w szczególności na:

  • doprecyzowaniu statusu niezależnego eksperta – dotychczas eksperta – poprzez wskazanie kryteriów, które powinna spełniać taka osoba (§ 3 ust. 2);
  • zmianie częstotliwości organizacji posiedzenia FCT (§ 5 ust. 1) – nie rzadziej niż dwa razy w roku;
  • wprowadzeniu możliwości odbycia posiedzenia FCT (§ 5 ust. 1a) oraz posiedzenia grupy roboczej także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tryb zdalny) albo w  trybie mieszanym (połączenie trybu stacjonarnego z trybem zdalnym) (§ 7a ust. 1). Tryb mieszany będący połączeniem trybu stacjonarnego oraz trybu zdalnego polega na tym, że posiedzenie może się odbywać w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, z jednoczesną możliwością uczestniczenia przez część uczestników Forum lub grupy roboczej w sposób zdalny;
  • wprowadzeniu możliwości odbycia posiedzenia grupy roboczej, dzięki czemu w  posiedzeniu mogą wziąć udział także osoby niebiorące dotychczas udziału w pracach FCT (§ 7b ust. 1);
  • zaproszeniu do udziału w pracach FCT także osób innych niż osoby zainteresowane udziałem w pracach FCT lub niezależni eksperci (§ 3 ust. 3);
  • określeniu szczegółowego trybu i sposobu pracy grup roboczych oraz liczby ich uczestników (§ 7 ust.1a).

Zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 września 2021 r. poz.131) weszło w życie w dniu 2 września 2021 r.

Zmienione zarządzenie znajduje się pod linkiem Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - Ministerstwo Finansów (mf.gov.pl)