Ułatwienia dla przedsiębiorców w obszarze cen transferowych w ramach Tarczy 4.0.


W ramach ułatwień dla przedsiębiorców zawartych w Tarczy Antykryzysowej wydłużono terminy związane z dokumentacją cen transferowych i TPR, a także wprowadzono nowe wyłączenie dla szpitali klinicznych.

28.11.2023

Wydłużenie terminów dot. cen transferowych

Na mocy art. 77 pkt 62 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej „Tarcza 4.0.”) nadano nowe brzmienie art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jego dotychczasowa treść wynikała z Dz. U. poz. 568 i Dz. U. poz. 695), wprowadzające wydłużenie terminów:

  1. na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), oraz

  2. na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

    • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
    • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  3. na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej

    • do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Głównym celem przesunięcia ww. terminów jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dopasowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Nowa regulacja zawarta w Tarczy 4.0. rozszerza zakres podmiotów objętych przedłużeniem ww. terminów w zakresie cen transferowych na wszystkie podmioty zobowiązane. Jest to zatem dużo bardziej powszechny instrument niż dotychczasowe rozwiązania zawarte w Tarczy 1.0. i 2.0., które wydłużały terminy tylko podmiotów, których rok podatkowy był inny niż rok kalendarzowy.

Ułatwienia dla szpitali klinicznych

Na podstawie art. 32 pkt 1 Tarczy 4.0. wprowadzono na stałe nowe wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w transakcjach między publicznymi uczelniami medycznymi a utworzonymi przez nie podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w szczególności tzw. szpitalami klinicznymi).

Skutkiem wyłączenia będzie ograniczenie kosztów działalności tych podmiotów bez faktycznego wpływu na wielkość dochodów podatkowych.