Publikacja zaktualizowanych interaktywnych formularzy CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2)


Aktualizacja interaktywnych formularzy CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2).

16.04.2024

Opublikowane: 27.09.2018 

Informujemy, że na stronie e-Deklaracje opublikowano zaktualizowane interaktywne formularze CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2):

W zaktualizowanych formularzach usunięto problemy techniczne dotyczące:

  • braku możliwości raportowania w polach "Procentowy udział w przychodach" w sekcji G wartości większych niż 100,
  • braku akceptacji niektórych kodów w polach "Kody państw siedziby stron transakcji" w sekcji G.

Formularze zawierają także prawidłowe wskazanie jednostki w sekcji C1 („podmiot" zamiast „podatnik").

Aby skorzystać ze zaktualizowanych formularzy, prosimy o ich ponowne pobranie ze strony e-Deklaracje. Aktualizacja nie jest dostępna dla wcześniej pobranych formularzy.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas złożone formularze zachowują swoją ważność.