Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR-C(5) i TPR-P(5) za 2022 rok


Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2022 rok zostały opublikowane na BIP MF

16.04.2024

Gdzie znaleźć strukturę TPR?

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe wzory dokumentów elektronicznych:

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - TPR-P(5),
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - TPR-C(5).

Czego dotyczą zmiany?

Opublikowane wzory stosuje się do informacji o cenach transferowych (Informacji TPR) składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.

Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in.:

  • zmiany organu, do którego składana jest Informacja TPR (z Szefa KAS na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika),
  • wyodrębnienia wskaźników dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w sekcji dotyczącej ogólnych informacji finansowych podmiotu,
  • rozróżnienia transakcji na transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane,
  • wprowadzenia nowych transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • dodania oświadczeń podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wysyłanie struktur TPR

Wzory dokumentów elektronicznych Informacji TPR zostały opublikowane w dniu 28 września 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych:

6 października 2023 r. opublikowano korektę do wzoru TPR-C(5) – wzór nr 2023/10/06/12895, który zastąpił wzór 2023/09/28/12868.

Przesłanie Informacji TPR przez bramkę e-Deklaracje, z wykorzystaniem zmienionych wzorów, będzie możliwe po upływie dwóch tygodni od daty ich opublikowania, tj. od 13 października 2023 r.

Podstawa prawna

Szczegółowy zakres Informacji TPR określony został w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.);
  • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923, z późn. zm.).

Formularz interaktywny online TPR-C(5) i TPR-P(5)

Pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie planowane jest opublikowanie formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych.