Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych


Na stronach RCL opublikowane zostały projekty rozporządzeń w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz projekty zmian rozporządzeń w zakresie cen transferowych

16.04.2024

Rozporządzenia APA

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowane zostały projekty rozporządzeń w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA), tj.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

Przedmiotowe projekty rozporządzeń przygotowane zostały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA). Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które otrzymały uprzednie porozumienie cenowe. W szczególności, wprowadzone zostaną nowe wzory sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego.

Projektowane regulacje mają zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 677) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 687), obowiązujące do końca 2019 roku.

Rozporządzenia TP i TPD

Równocześnie na stronach RCL opublikowane zostały projekty zmian rozporządzeń wykonawczych w zakresie cen transferowych, tj.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Zmiany proponowane w rozporządzeniach dotyczących cen transferowych mają charakter wyłącznie dostosowawczy, a ich wprowadzenie wynika z konieczności dopasowania terminologii w zakresie uprzednich porozumień cenowych do terminologii wprowadzonej ustawą DRM/APA.

Rozporządzenia TPR

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że trwają prace nad wprowadzeniem zmian do rozporządzeń o informacji o cenach transferowych (TPR). Z uwagi na charakter i zakres zmian, projekty zmian w ww. rozporządzeniach przedstawione zostaną w terminie późniejszym, a wprowadzone zmiany obowiązywać będą w stosunku do informacji o cenach transferowych składanych za 2020 rok. W rezultacie, za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. podmioty powiązane zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych składają ją zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie.