Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie informacji TPR


Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT.

16.04.2024

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowane zostały następujące projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekty rozporządzeń opracowane zostały w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105).

Ustawa ta wprowadziła m.in. nową delegację ustawową do wydania aktów wykonawczych określających obowiązek raportowania w informacji o cenach transferowych, którą zawarto w art. 11t ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”) oraz w art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa PIT”).

Do najważniejszych zmian wprowadzanych projektowanymi rozporządzeniami należą:

  1. określenie ograniczonego zakresu informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy CIT (art. 23zc ust. 3a ustawy PIT),
  2. określenie ograniczonego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ust. 4 ustawy CIT/ art. 23zf ust. 4 ustawy PIT),
  3. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy CIT/ art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy PIT),
  4. określenie sposobu wykazywania w informacji o cenach transferowych dodatkowych danych dla transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy CIT/ art. 23zf ustawy PIT (tzw. transakcje rajowe),
  5. wprowadzenie nowych wskaźników finansowych dedykowanych dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości,
  6. dodanie nowego wskaźnika finansowego - udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu. Wskaźnik ten będzie obejmował podmioty będące jednostkami mikro lub małymi w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz podmioty inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekurac

Przepisy projektów rozporządzeń będą stosowane do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w zakresie informacji TPR składanych za 2021 r.

W § 6 projektów rozporządzeń zawarto przepis regulujący zakres informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r., a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.

Ww. informacje o cenach transferowych składane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515, z późn. zm).

Zgodnie z projektami skierowanymi do konsultacji publicznych, należy przy tym uwzględnić przepisy § 6 projektów rozporządzeń, których celem jest ograniczenie zakresu wymaganych danych w informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r., a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r., dla transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 11f, art. 11g ustawy CIT (art. 23 r, art. 23s ustawy PIT), oraz dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy CIT (art. 23zc ust. 3a ustawy PIT).

W konsekwencji, informacja o cenach transferowych składana dla tych transakcji za wskazany okres nie będzie musiała zawierać danych dotyczących analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Zasadność wprowadzenia zmian w zakresie informacji o cenach transferowych składanych za ww. okres wynika m.in. z brzmienia art. 57 ww. ustawy z 29 października 2021 r., który wskazuje na stosowanie regulacji art. 11q ust. 3a ustawy CIT (art. 23zc ust. 3a ustawy PIT) do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Czas trwania konsultacji

Uzgodnienia zewnętrzne, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają do 6 maja br.