Zmiana definicji wyrobów nowatorskich


Ministerstwo Finansów przekazuje propozycję zmiany definicji wyrobów nowatorskich, oraz informację o planowanym spotkaniu w celu uzgodnienia treści ww. definicji.

05.03.2024

12 marca 2024 r. o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Finansów (sala 4440A) odbędzie się spotkanie, na którym przedstawiona zostanie propozycja zmiany definicji wyrobów nowatorskich.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się na rynku nowymi beztytoniowymi wkładami do podgrzewaczy tytoniu, Ministerstwo Finansów rozważa zmianę definicji wyrobów nowatorskich w ustawie o podatku akcyzowym. Celem zmiany jest wyeliminowanie unikania opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez zastępowanie surowca tytoniowego różnego rodzaju mieszankami roślinnymi, np. ziołowymi, konopnymi. Wyroby te, często zawierające w swoim składzie nikotynę, w obecnym stanie prawnym nie są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Poniżej prezentujemy treść zmiany definicji wyrobów nowatorskich, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w formie pisemnej, wysyłając je na adres sekretariatu Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (sekretariat.dag@mf.gov.pl), w terminie do 8 marca 2024 r.

Proponowana zmiana dotyczy art. 2 ust. 1 pkt 36 lit. a ustawy o podatku akcyzowym:

„a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń, susz tytoniowy lub ich substytuty, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny,”.

Projektowana zmiana weszłaby w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana wymagać będzie również rozwiązania przejściowego dla wyrobów znajdujących się na rynku w momencie wejścia w życie ustawy w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli przygotować się do nowego stanu prawnego. Proponowana treść przepisu przejściowego:

„Posiadacz wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. … niniejszej ustawy, nieoznaczonych znakami akcyzy, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Jednocześnie, podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszone są o dokonanie zgłoszenia, nie więcej niż dwóch przedstawicieli z jednej organizacji, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.dag@mf.gov.pl w terminie do 8 marca 2024 r., zamieszczając tytuł „Zgłoszenie na spotkanie w sprawie zmiany definicji wyrobów nowatorskich”.

Spotkanie będzie miało wyłącznie charakter stacjonarny.