Wyjaśnienia w zakresie stosowania e-SAD w przypadku przemieszczania wyrobów nieakcyzowych zawierających w swoim składzie całkowicie skażony alkohol etylowy


16.04.2024

W związku z licznymi wątpliwościami i wystąpieniami podatników co do obowiązku stosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD) w przypadku przemieszczania w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobów nieakcyzowych zawierających całkowicie skażony alkohol etylowy (m.in. płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, płyny do dezynfekcji rąk itp.), Ministerstwo Finansów informuje, co następuje.

W przypadku wyrobów nieakcyzowych, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy o mocy objętościowej powyżej 1,2%, całkowicie skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/931), nie jest wymagane przemieszczanie w obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS na podstawie dokumentu e-SAD (albo dokumentu zastępującego e-SAD, jeżeli System EMCS jest niedostępny).

Powyższe stanowisko potwierdziła Komisja Europejska, wskazując że państwa członkowskie zwalniają z podatku akcyzowego skażony alkohol etylowy, który jest zawarty w wyrobie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy 92/83/EWG2) na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim przypadkom uchylania się od opodatkowania lub nadużyć.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, w przypadku, gdy skażony alkohol etylowy jest włączony do wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi w rozumieniu ww. art. 27 ust. 1 lit. b), nie ma zastosowania ani rozdział IV, ani rozdział V dyrektywy (UE) 2020/2623). W związku z tym, w takim przypadku nie jest wymagane korzystanie z Systemu EMCS, jak również nie jest wymagane, aby przemieszczanie wyrobów odbywało się wyłącznie pomiędzy upoważnionymi podmiotami posiadającymi status uprawnionego wysyłającego i uprawnionego odbiorcy.

 

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

2) Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

3) Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)