Przemieszczanie od 13 lutego 2023 r. wina przez drobnego producenta wina


Brak podstaw do zwolnienia drobnego producenta wina z obowiązku stosowania e-SAD

16.04.2024
  1. Brak podstaw do zwolnienia drobnego producenta wina z obowiązku stosowania e-SAD

Służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262 (1). Dotyczy to obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

Jeżeli jesteś drobnym producentem wina i zamierzasz dostarczać wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowane przez siebie wino, to  uzyskaj numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego. Następnie wyślij wino do innego państwa członkowskiego z użyciem Systemu EMCS PL2 na podstawie elektronicznego dokumentu e-SAD albo, w przypadku niedostępności Systemu EMCS PL2, na podstawie dokumentu zastępującego e-SAD.

Jeżeli jako przedsiębiorca zamierzasz nabywać wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wino od drobnego producenta wina z innego państwa członkowskiego, to uzyskaj numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy., Wino powinno zostać do ciebie przemieszczone przez drobnego producenta z innego państwa członkowskiego, posiadającego numer akcyzowy uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego, na podstawie elektronicznego dokumentu e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD.

  1. Gdy odbierzesz wino nabyte wewnątrzwspólnotowo od drobnego producenta wina bez e-SAD

Przepisy dyrektywy 2020/262 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 (2) mogą powodować wątpliwości co do tego jakie dokumenty mają być stosowane przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym wyrobów winiarskich od drobnych producentów wina. Jeżeli w wyniku tych wątpliwości drobny producent wina z innego państwa członkowskiego, przemieścił do ciebie wino na podstawie dokumentu z numerem MVV, a nie na podstawie e-SAD - nie będą miały zastosowania regulacje z art. 78 ustawy o podatku akcyzowym (3). W  konsekwencji nie będzie zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zabezpieczenia akcyzowego, deklaracji uproszczonej oraz skróconego terminu zapłaty akcyzy (10 dni).

W takim przypadku, zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym,  poinformuj właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odbiorze nabytego wewnątrzwspólnotowo  wina  oraz przedstaw temu naczelnikowi dokument z numerem MVV, na podstawie którego przemieszczono wino na terytorium kraju.

Do takiego nabycia wewnątrzwspólnotowego wina należy stosować przepisy ogólne ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotem opodatkowania wina w takim przypadku jest jego nabycie wewnątrzwspólnotowe, czyli przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (art. 8 ust. 1 pkt 4). Obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje wówczas z dniem przemieszczenia wina na terytorium kraju (art. 10 ust. 1). Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonała czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego wina (art. 13 ust. 1).

Właściwość miejscowa organu podatkowego - naczelnika urzędu skarbowego - jest ustalana ze względu na miejsce dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego (art. 14 ust. 3). Jeżeli nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonano na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się zgodnie z  art. 14 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym. Właściwość miejscową dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ustala się ze względu na adres ich siedziby, a dla osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. Masz również możliwość wyboru właściwego organu podatkowego, zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym.

Jako podmiot, który nabył wewnątrzwspólnotowo wino (podatnik) masz obowiązek bez wezwania organu podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić akcyzę na właściwy rachunek urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

 

Podstawa prawna:

(1) dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), opublikowana w Dz. Urz. L z 2020 r. Nr 58, str. 4

(2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw (…), opublikowane w Dz. Urz. L z 2018 r. Nr 58, str. 1

(3) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542)