Przemieszczanie od 13 lutego 2023 r. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90 w opakowaniach jednostkowych


01.02.2023

Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 13 lutego 2023 r. będzie odbywało się na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), z użyciem Systemu EMCS PL2 znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636 [1]. W wykazie tym wymienione są wyroby energetyczne o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, ale tylko te, których mniej niż 90% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210o C  i których co najmniej 65% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250o C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86), i które są przemieszczane w handlu luzem.

Zawężenie do wyrobów przemieszczanych w handlu luzem wynika z dyrektywy energetycznej 2003/96/WE [2], która do wyrobów energetycznych o ww. kodach CN pozwala stosować przepisy dotyczące e-AD i e-SAD (przepisy o kontroli i przemieszczaniu) - tylko wtedy gdy są one przemieszczane luzem. „Przemieszczanie w handlu luzem" to, zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przewóz niepakowanego wyrobu transportowanego w kontenerach stanowiących integralną część środka transportu (wagony-cysterny, statki-cysterny itp.) lub w zbiornikach ISO albo w pojemnikach o pojemności przekraczającej 210 litrów.

W związku z powyższym od 13 lutego 2023 r. na podstawie e-SAD nie będziesz mógł przemieszczać wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, które znajdują się w opakowaniach jednostkowych o pojemności poniżej 210 litrów.  

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym [3] w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie będziesz składał zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zabezpieczenia akcyzowego i deklaracji uproszczonej oraz nie będziesz miał skróconego terminu zapłaty akcyzy (10 dni). Od 13 lutego br. wyroby te będziesz nabywał/dostarczał wewnątrzwspólnotowo na podstawie dokumentów handlowych (faktur), bez konieczności dochowania szczególnych, określonych w ustawie warunków.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą tych wyrobów będzie ich nabycie wewnątrzwspólnotowe, czyli przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem przemieszczenia tych wyrobów na terytorium kraju. Podatnikiem akcyzy będzie osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokona czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

Właściwość miejscowa organów podatkowych będzie ustalana ze względu na miejsce dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego. Jeżeli czynność nabycia wewnątrzwspólnotowego zostanie dokonana na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, właściwość miejscowa będzie ustalana dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby, dla osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. Będziesz miał również możliwość wyboru właściwego organu podatkowego, jeżeli czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego będziesz dokonywał na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych.

Jeżeli dokonasz nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bez wezwania organu podatkowego złóż właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową według ustalonego wzoru oraz oblicz i wpłać akcyzę na właściwy rachunek urzędu skarbowego za miesięczny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dokonasz dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, będzie ci przysługiwał zwrot akcyzy, jeżeli będziesz podatnikiem albo podmiotem, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika. Zwrot akcyzy otrzymasz na podstawie sporządzonego na piśmie wniosku złożonego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Właściwy do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów wysłanych w opakowaniach jednostkowych będzie naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość  akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Jeżeli będziesz nabywał wewnątrzwspólnotowo te wyroby, prowadź ich ewidencję.

Straty powstałe w trakcie przemieszczania tych wyrobów nie są ubytkami w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

 

Podstawa prawna:

(1) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz. U. L 247 z 23.09.2022, s. 2)

(2) dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. L 283 z 31.10.2003 r., s. 51)

(3) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.)