Opodatkowanie saszetek nikotynowych


Ministerstwo Finansów przekazuje propozycję zmiany ustawy o podatku akcyzowym w zakresie saszetek nikotynowych, oraz informację o planowanym spotkaniu w celu uzgodnienia jej treści.

18.03.2024

21 marca 2024 r. o godz. 11:00 w gmachu  Ministerstwie Finansów (sala 2309) odbędzie się spotkanie, na którym przedstawione zostaną propozycje zmiany ustawy o podatku akcyzowym dotyczące saszetek nikotynowych.

W związku z występującymi się na rynku wyrobami nikotynowymi (saszetkami nikotynowymi), Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Celem zmiany jest uregulowanie produkcji i obrotu beztytoniowymi wyrobami zawierającymi nikotynę, które w obecnym stanie prawnym nie są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Proponowane zmiany dotyczą:

art. 2  ust. 1

1)           wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie, saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

35a)      saszetki nikotynowe – wyroby niezawierające tytoniu, zawierające nikotynę, zmieszaną z włóknami roślinnymi lub innymi dodatkami, znajdujące się w porcjowanych saszetkach lub w równoważnej postaci, które mogą być używane doustnie do wchłaniania nikotyny przez organizm ludzki;

35b)      inne wyroby nikotynowe – wyroby niezawierające tytoniu, zawierające nikotynę, które mogą być używane do wchłaniania nikotyny przez organizm ludzki, inne niż płyn do papierosów elektronicznych, saszetki nikotynowe i wyroby nowatorskie, z wyłączeniem wyrobów wykorzystywanych wyłącznie w celach medycznych;

art. 48 ust. 3 w pkt 1a

(…) minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie zostały one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku:

 1. c) saszetek nikotynowych – 1,8 mln zł,
 2. d) innych wyrobów nikotynowych – 1,8 mln zł;

art. 99ca:

 1. Produkcją saszetek nikotynowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.
 2. Za produkcję saszetek nikotynowych nie uznaje się ich wytwarzania przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby.
 3. Podstawą opodatkowania saszetek nikotynowych jest ich ilość wyrażona w kilogramach.
 4. Stawka akcyzy na saszetki nikotynowe wynosi 200 zł za każdy kilogram.
 5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na saszetki nikotynowe wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 4.
 6. W przypadku nabycia lub posiadania saszetek nikotynowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli nie została od nich zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.
 7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego saszetek nikotynowych, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany wydrukować na opakowaniu jednostkowym informację o ich ilości wyrażonej w gramach.
 8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego saszetek nikotynowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.

art. 99cb

 1. Produkcją innych wyrobów nikotynowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, rozlew a także pakowanie.
 2. Za produkcję innych wyrobów nikotynowych nie uznaje się ich wytwarzania przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby.
 3. Podstawą opodatkowania innych wyrobów nikotynowych jest ich ilość wyrażona w kilogramach.
 4. Stawka akcyzy na inne wyroby nikotynowe wynosi 200 zł za każdy kilogram.
 5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na inne wyroby nikotynowe wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 4.
 6. W przypadku nabycia lub posiadania innych wyrobów nikotynowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli nie została od nich zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.
 7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego innych wyrobów nikotynowych, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany wydrukować na opakowaniu jednostkowym informację o ich ilości wyrażonej w gramach.
 8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego innych wyrobów nikotynowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.

art. 136 ust. 4-7, 9 i 10

Użyte w różnym przypadku wyrazy „lub wyrobów nowatorskich” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami  „lub wyrobów nowatorskich, saszetek nikotynowych lub innych wyrobów nikotynowych.

 

Zmiana wymagać będzie również rozwiązania przejściowego dla wyrobów znajdujących się na rynku w momencie wejścia w życie ustawy w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli przygotować się do nowego stanu prawnego. Proponowana treść przepisów przejściowych:

Art. x 1. Posiadacz saszetek nikotynowych, innych wyrobów nikotynowych, wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36 lit. b, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nieoznaczonych znakami akcyzy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży na terytorium kraju po dniu 28 lutego 2025 r., jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

 1. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 1, składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia 30 października 2024 r., wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
 2. Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na wyroby, o których mowa w ust. 1, wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek ich posiadacza. Przepisy art. 15 i art. 126 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Ustawa weszłaby w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2025 r. z wyjątkiem przepisów przejściowych które weszłyby w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tak by umożliwić podmiotom wcześniejszą rejestrację, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz uzyskanie banderol.

Podmioty zainteresowane udziałem, proszone są o dokonanie zgłoszenia, nie więcej niż dwóch przedstawicieli z jednej organizacji, pocztą elektroniczną na adres sekretariatu Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Ministerstwa Finansów (sekretariat.dag@mf.gov.pl) w terminie do godziny 12:00 20 marca 2024 r., zamieszczając tytuł „Zgłoszenie na spotkanie w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym ”.

Spotkanie będzie miało wyłącznie charakter stacjonarny.