Nowe obowiązki producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych już w 2022 roku


Przekazywanie informacji dotyczących umów o przechowywanie danych z niezależną stroną trzecią (tzw. dostawcą repozytorium pierwotnego) przez producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych

28.11.2023

W związku z objęciem od 20 maja 2024 r. Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, producenci i importerzy tych wyrobów są zobowiązani do 31 grudnia 2022 r. przekazać Komisji Europejskiej do zatwierdzenia tożsamość proponowanego dostawcy repozytorium pierwotnego oraz projekt umowy o przechowywanie danych zawierający kluczowe elementy określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/573.

Do przekazywanych Komisji informacji dodatkowo należy załączyć:

  • pisemne oświadczenie dotyczące specjalistycznej wiedzy technicznej i operacyjnej, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/573;
  • pisemne oświadczenie dotyczące niezależności finansowej i prawnej, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/573; oraz
  • tabelę korelacji między klauzulami umownymi i wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/573.

Procedura powiadomienia Komisji oraz lista zgłoszonych i zaakceptowanych dostawców repozytoriów pierwotnych dostępne są na stronie KE dedykowanej systemowi Track&Trace w rozdziale "Notification of proposed primary data storage providers and draft data storage contracts”. Tłumaczenie procedury na język polski, jak również dodatkowe informacje o Systemie Track&Trace znajdują się na stronie podatki.gov.pl, w zakładce Materiały informacyjne i dokumenty dotyczące Systemu Track&Trace.