Informacja o papierosach i tytoniu do palenia


Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia

16.04.2024

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku przekazywania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za okresy:

1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego,

2) roku kalendarzowego

- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży.

Informacje prosimy przekazywać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów
Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: sekretariat.dag@mf.gov.pl

  1. do dnia 8 listopada roku za 10 m-cy,
  2. do dnia 31 stycznia za 12 m-cy roku poprzedniego,

Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz - w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  • markę papierosów lub tytoniu do palenia;
  • wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w 2020 roku złożono odpowiednio deklarację podatkową albo zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;
  • liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
  • maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
  • liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

 

Podstawa prawna:

art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 476 oraz z 2020 r. poz. 922).

Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Załącznik