Komunikaty


Komunikaty m.in. dotyczące systemu EMCS PL 2

23.11.2021

Komunikaty dotyczące systemu EMCS PL 2

Niedostępność systemu EMCS PL 2

Awaria 23 listopada 2021 r. od godz. 14:00

W związku z brakiem komunikacji EMCS PL2 z systemem SEAP informujemy o możliwości korzystać z procedury awaryjnej bez uzyskania zgody HelpDesku do 23.11.2021r. do godz. 19:00.

Szczegóły stosowania procedury awaryjnej dla podmiotów znajdują się w zakładce Instrukcje systemu EMCS.

Jednocześnie przypominamy, że po ustaniu niedostępności systemu należy przesłać komunikaty do systemu EMCS PL2

Komunikaty

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat DD733) obowiązujące od 05.02.2021 dla eDD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

Zmiany na platformie PUESC

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie uruchomiona zmodernizowana usługa na platformie PUESC, do obsługi dostaw wyrobów akcyzowych realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2.

Zakres usługi odnosi się do dostaw na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Modernizacja funkcjonalności obejmuje:

 • Uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.
 • Objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:
  • dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanych przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,
  • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,
  • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
  • Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych od akcyzy wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2.
  • Uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Dodatkowo informuje się, iż obecnie funkcjonująca usługa na platformie PUESC do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie poszerzona o możliwość dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Brexit – informacje dotyczące Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS)

Do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na przyjęty okres przejściowy, w odniesieniu do Wielkiej Brytanii stosowane są nadal unijne regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy zastosowaniu systemu EMCS.

Od dnia 1 stycznia 2021 r.  przedmiotowe przepisy będą miały zastosowanie w ograniczonym zakresie i będą obowiązywały do dnia 31 maja 2021 r.

Z uwagi na zapisy dotyczące okresu przejściowego, Wielka Brytania będzie miała dostęp do sieci, baz danych oraz  systemu EMCS w zakresie niezbędnym do wypełniania nałożonych obowiązków.

W celu zakończenia przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy rozpoczętych ale nie zakończonych do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty będą miały możliwość do dnia 31 maja 2021 r. w Systemie EMCS wysłać/otrzymać raporty odbioru/wywozu oraz dokonać anulowania przemieszczeń pod warunkiem, że wyroby nie opuściły miejsca wysyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo w stosunku do ww. przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy podmioty będą miały możliwość dokonania zmiany miejsca przeznaczenia na inne Państwo Członkowskie.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z umową Irlandia Północna traktowana będzie jako nowe Państwo Członkowskie z możliwością korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS. Podmioty będą miały możliwość dokonywania wysyłek oraz otrzymywać wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS.

W związku z obsługą systemu EMCS od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w Systemie Wymiany Danych Akcyzowych (SEED) w poniższym zakresie:

 • stracą ważność: rejestracja podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii w bazie SEED i ich zezwolenia,
 • nie będzie możliwa rejestracja nowych zezwoleń dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, a także aktualizacja starych,
 • unieważnione zostaną zezwolenia podmiotów prowadzących składy podatkowe mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kontrolowane przez nie składy podatkowe nie będą już mogły prowadzić wewnątrzunijnego transgranicznego przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • żadne dane z SEED nie będą udostępniane Wielkiej Brytanii,
 • nie będzie podstawy prawnej do skorzystania z zabezpieczenia posiadanego przez brytyjskich nadawców i/lub odbiorców,
 • dodane zostaną zezwolenia podmiotów mających siedzibę w Irlandii Północnej oraz inne dane w celu umożliwienia dokonania wysyłek i odbiorów wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie swoich firm na nowe warunki współpracy z Wielką Brytanią oraz Irlandią Północną.

Zachęcamy również do odwiedzin strony www.brexit.gov.pl poświęconej tematyce Brexit oraz o zapoznanie się z poradnikiem dla przedsiębiorców opisującego zasady współpracy z Wielką Brytania od 1 stycznia 2021 r.

Link do poradnika:

Poradnik dla przedsiebiorcy. Zasady wspolpracy z U od 1.01.2021 (PDF, 19660 kB)

Szanowni Państwo,

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-DD w wersji 2.3.2, który obowiązuje od 1.02.2021 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nowe wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 01.01.2021 dla eAD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.01.2021 r. 

W zakładce Specyfikacja opublikowano „specyfikacje definicji XSD dla e-DD” oraz „specyfikacje wymiany komunikatów XML z podmiotami dla eDD”. Zgodnie z założeniami procedowanej obecnie zmiany ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy 720), której proces legislacyjny wciąż trwa, opublikowana dokumentacja obowiązywać będzie od 1.02.2021 r.

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD w wersji 1.0.3, który obowiązuje od 1.07.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nowe wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 08.07.2020 dla eAD oraz eDD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W związku ze zmianą stawki na płyn do papierosów oraz wyrobów nowatorskich w zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.07.2020 r. 

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD w wersji 1.0.2, który obowiązuje od 3.03.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.03.2020 r. 

W zakładce Generator komunikatów off-line zostały opublikowane nowe generatory offline dla e-AD w wersji 1.0.0 oraz e-DD w wersji 2.0.0, które obowiązują od 13.02.2020 r.

W zakładce Specyfikacja została opublikowana, zaktualizowana w dniu 20 stycznia 2020 r., wersja specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-AD, która będzie obowiązywała od 13 lutego 2020 r. 

W zakładce Dokumenty opublikowano słownik PL733 w wersji 2.02 dla fazy 3.4 obowiązujący od 13 lutego 2020 r. 

W zakładce Specyfikacja opublikowano specyfikacje definicji XSD dla e-AD i dla e-DD. Zmianie uległy schematy eAD i eDD, które zostały rozdzielone i przeniesione do osobnych kopert transportowych. Dodatkowo powstał nowy komunikat IE 881, który będzie odbierany przez podmioty informujący o manualnym zamknięciu. Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami dla eDD ulega zmianie tylko w zakresie technicznym. Zaktualizowana Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami w zakresie elektronicznego Dokumentu Dostawy e-DD oraz e-AD zostanie dostarczona w późniejszym terminie. Opublikowana dokumentacja obowiązuje od 13.02.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.01.2020 r. 

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 01.01.2020. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733). Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji. (Publikacja 06.11.2019 r.)

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązującą od dnia 28.08.2019 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.4. (Publikacja: 24.05.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.3. (Publikacja: 23.04.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-AD w wersji 3.1.14. (Publikacja: 04.02.2019 r.)

W zakładce Instrukcje opublikowano nową wersję dokumentu "Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Dokument ten został uzupełniony o informacje w zakresie przemieszczenia wyrobów akcyzowych przy użyciu rurociągu tj. „stałej instalacji przesyłowej”.”

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.2. (Publikacja: 17.01.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD wersja 3.1.13.exe, który obowiązuje od 02.01.2019 r. Aby przetwarzać komunikaty z roku 2018 należy zachować generator dotychczasowy, gdyż koperta transportowa dla komunikatów eAD uległa zmianie i nowy generator nie będzie ich obsługiwał. Jednocześnie przypominamy, że schema: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/ dla komunikatów przesyłanych do systemu będzie aktywna do 30 stycznia.

System EMCS PL2 nie będzie odsyłał komunikatów ze schemą: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/ od 1 stycznia 2019! Podmioty, które nie dostosują swojej aplikacji do odbierania komunikatów w schemie: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/, mogą odbierać komunikaty za pośrednictwem portalu PUESC.

Dodatkowo informujemy, że 29 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, która od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. umożliwia stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Archiwum wiadomości znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl