Komunikaty


Komunikaty m.in. dotyczące systemu EMCS PL 2

19.04.2024

Komunikaty dotyczące systemu EMCS PL 2

Niedostępność systemu EMCS PL 2

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniach 21-22 kwietnia 2024 roku, całe środowisko Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) będzie niedostępne.

Początek niedostępności – 21 kwietnia 2024 roku, g. 15:00

Przewidywany koniec niedostępności – 22 kwietnia 2024 roku, g. 7:00

W tym czasie ewentualne korzystanie z procedury awaryjnej nie będzie wymagało zgody Helpdesku.

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje obowiązek przesłania do Systemu EMCS PL2 wymaganych informacji, które nie zostały przekazane z powodu braku dostępu do systemu.

Przepraszamy za utrudnienia.

EMCS PL2 - niedostępność systemu 13.02.2024 r.

Ministerstwo Finansów informuje, iż w związku z dostosowaniem Systemu EMCS PL2 do zmian unijnych w dniu 13.02.2024r. (wtorek) od godziny 01:00 do godziny 08:00 podmioty mogą  stosować procedurę awaryjną.

W tym czasie ewentualne korzystanie z procedury awaryjnej nie będzie wymagało zgody Help Desku.

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje obowiązek przesłania do Systemu EMCS PL2 wymaganych informacji, które nie zostały przekazane z powodu braku dostępu do systemu

Informujemy, że w ramach planowanej zmiany/rozwoju systemu EMCS PL2, dostosowującej system do zmian unijnych, wymagane jest dostosowanie komunikatów EAD i ESAD do nowej specyfikacji XSD. Zmianie ulegają wszystkie schematy, dochodzi nowy komunikat IE836 – Powiadomienie o unieważnieniu zgłoszenia wywozowego.

Nowe specyfikacje wymiany komunikatów XML dla eAD oraz eSAD opublikowano na portalu PUESC w usługach sieciowych dla systemu EMCS PL2 oraz na stronie podatki.gov.pl.

Publikacja generatorów dostosowanych do nowej specyfikacji jest przewidziana na 12 lutego.

Sposób komunikacji dla podmiotów przez PUESC i BCP nie ulega zmianie.

Komunikaty

Informacja dla podmiotów odnośnie komunikatów przy eksporcie

od 13 lutego 2024 r.

(Informacja dotyczy okresu od 13 lutego 2024 r. do momentu uruchomienia AES Plus)

Ministerstwo Finansów informuje, że specyfikacja unijna systemu EMCS obowiązująca od 13 lutego 2024 r. we wszystkich państwach członkowskich została dostosowana do pierwotnego terminu wdrożenia nowego systemu eksportowego AES Plus.

W związku z powyższym od 13 lutego 2024 r. nie przewiduje się stosowania typu komunikatu o kodzie 2 – tj. odprawa uproszczona w miejscu. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na dotychczasową komunikację systemu EMCS PL2 z system AES a porównanie danych między systemami następuje analogicznie w zakresie procedury uproszonej jak i zwykłej odprawy wywozowej w urzędzie.

Jednakże z uwagi na brak w systemie EMCS PL2 typu komunikatu z kodem 2 od 13 lutego 2024 r., w przypadku negatywnego porównania danych pomiędzy systemami otrzymanie z systemu EMCS PL2 komunikatu IE839 nie będzie kończyło procesu tak jak to ma to miejsce obecnie. W takim przypadku będzie konieczne dokonanie zmiany miejsca przeznaczania takiego przemieszczenia.

Opis postępowania przy eksporcie od 13 lutego 2024 r.:

SCENARIUSZ PODSTAWOWY - POZYTYWNY

 • Podmiot wysyła do systemu EMCS PL2 komunikat PL815 (projekt e-AD) w trybie wywozowym, tj. pole „Kod rodzaju miejsca przeznaczenia” ma wartość „6” (DestinationTypeCode = 6), kod rodzaju komunikatu 1 – standardowe zgłoszenie. NIE UŻYWAMY ODPRAWY UPROSZCZONEJ (brak kodu rodzaju komunikatu 2 – zgłoszenie z odprawą uproszczoną w miejscu).

Przemieszczenie w EMCS PL2 otrzymuje status „Draft”.

Po pozytywnej weryfikacji projektu e-AD system EMCS PL2 odsyła do podmiotu inicjującego komunikat IE801 zawierający numer ARC jaki został nadany przemieszczeniu oraz w przypadku, gdy obejmowanie procedurą wywozu ma nastąpić w innym państwie członkowskim niż Polska, to przesyła komunikat IE801 do systemu EMCS PL2 właściwego dla państwa, do którego kierowane jest przemieszczenie.

Przemieszczenie w EMCS PL2 otrzymuje status „Accepted”.

 • Następnie podmiot wysyła komunikat IE515 do systemu AES. Podmiot wypełniając zgłoszenie wywozowe powinien w polu 40, dotyczącym dokumentu poprzedzającego wpisać nr ARC przemieszczenia otrzymany z EMCS PL2 powiększony o trzycyfrowy numer pozycji wyrobów z e-AD.
 • Po odebraniu od podmiotu komunikatu IE515 przez AES, dokonywane jest wstępne porównanie danych pomiędzy komunikatami IE801 i IE515.

Przemieszczenie w systemie EMCS PL2 otrzymuje status „e-AD Request Accepted for Export”, lecz żaden komunikat na tym etapie nie jest odsyłany do podmiotu.

 • Następnie w ramach dalszej weryfikacji zgłoszenia celnego dokonywana jest ponowna weryfikacja zgodności danych pomiędzy zgłoszeniem celnym a e-AD. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie to system EMCS PL2 przesyła do podmiotu wysyłającego komunikat IE829 (akceptacja).

Przemieszczenie w EMCS PL2 otrzymuje status „Accepted Export Declaration”.

 • W momencie zwolnienia wyrobów do eksportu następuje kolejne porównanie danych pomiędzy e-AD a zgłoszeniem celnym. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie to EMCS PL2 wysyła do podmiotu komunikat IE829 (zwolnienie do eksportu).

Przemieszczenie w EMCS PL2 otrzymuje status „Exporting”.

 • Po wyprowadzeniu towarów poza UE system AES powiadamia system EMCS PL2 o wyprowadzeniu, podając kody wyprowadzenia: A1, A2 albo A4. Po odebraniu komunikatu z AES, system EMCS PL2 wysyła do podmiotu komunikat IE818.

Przemieszczenie w EMCS PL2 otrzymuje status „Delivered” w przypadku kodów wyprowadzenia A1, A2, A4.

Sekwencja komunikatów wysyłanych do podmiotu w systemie EMCS PL2:

PL815 -> IE801 -> IE829 ->IE829 ->IE818.

 

SCENARIUSZE ALTERNATYWNE / NEGATYWNE:

Punkt 1 i 2 bez zmian.

Niezgodności danych pomiędzy e-AD i zgłoszeniem celnym wychwycone na etapie pkt 3 lub 4 – nie powoduje zmiany statusu przemieszczenia w systemie EMCS PL2 a poprawa danych musi nastąpić w systemie AES.

Odrzucenie zgłoszenia wywozowego przed zwolnieniem towarów do wywozu

Punkt 1, 2, 3 i 4 bez zmian.

Informacja o odrzuceniu zgłoszenia jest przesyłana do systemu EMCS PL2 w ramach pkt 5 i podmiot wysyłający otrzymuje z systemu EMCS PL2 komunikat IE839.

W związku z tym, że błąd występuje w systemie AES, podmiot nie dokonuje żadnych operacji w systemie EMCS PL2 , natomiast w systemie AES podmiot przesyła nowy komunikat IE515.

Sekwencja komunikatów w systemie EMCS PL2: PL815 -> IE801 -> IE829 ->IE839

Następnie po nowym zgłoszeniu IE515 w EMCS PL2: IE829 -> IE829.

Anulowanie zgłoszenia wywozowego przed zwolnieniem towarów do wywozu

Punkt 1, 2, 3 i 4 bez zmian.

Informacja o odrzuceniu zgłoszenia przesyłana jest do systemu EMCS PL2 zgodnie z pkt 5. Podmiot wysyłający nie otrzymuje żadnego komunikatu a status przemieszczenia pozostaje nie zmieniony – „Accepted”.

W tym przypadku podmiot może zrobić nową deklarację dla tego przemieszczenia i proces zacznie się od nowa lub robi zmianę miejsca przeznaczenia.

Sekwencja komunikatów w systemie EMCS PL2: PL815 -> IE801 -> IE829.

Unieważnienie zgłoszenia wywozowego przed zwolnieniem towarów do wywozu

Informacja o unieważnieniu zgłoszenia jest przesyłana do systemu EMCS PL2 zgodnie z pkt 5 i podmiot wysyłający otrzymuje z EMCS PL2 komunikat IE836.

Przemieszczenie w systemie EMCS PL2 otrzymuje status „Accepted”.

W tej sytuacji podmiot powinien wysłać ponownie nowe zgłoszenie wywozowe do AES (bez dokonywania zmiany miejsca przeznaczenia) i wtedy zostanie ono porównane z e-AD.

Sekwencja komunikatów w systemie EMCS PL2: PL815 -> IE801 -> IE829 -> IE836 po nowym zgłoszeniu w AES: IE829 ->IE829->PL818->IE818.

Anulowanie zgłoszenia wywozowego po zwolnieniu towarów do wywozu

Informacja o anulowaniu zgłoszenia wywozowego jest przesyłana do systemu EMCS PL2 zgodnie z pkt 6 (kod wyprowadzenia B1). System EMCS PL2 wysyła do podmiotu wysyłającego komunikat IE818 z kodem GlobalConclusionOfReceipt 23.

Przemieszczenie otrzymuje status "Refused".

W takiej sytuacji podmiot powinien przesłać komunikat zmiany miejsca przeznaczenia do systemu EMCS PL2.

Sekwencja komunikatów w systemie EMCS PL2: PL815 -> IE801 -> IE829 -> IE829 -> IE818->IE813->PL818->IE818

Unieważnienie zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów do wywozu

Informacja o unieważnieniu jest przekazywana do systemu EMCS PL2 zgodnie z pkt 6.

System EMCS PL2 wysyła do podmiotu komunikat IE836.

Przemieszczenie w EMCS PL2 otrzymuje status (powraca do statusu) „Accepted”.

Podmiot może zrobić nową deklarację.

Sekwencja komunikatów w systemie EMCS PL2: PL815 -> IE801 -> IE829 -> IE829 -> IE836->IE829 ->IE829->IE818.

----------------------------------------------------------------------------------

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce "Specyfikacje" zaktualizowano specyfikacje wymiany komunikatów XML dla eAD oraz eSAD obowiązujące od 13.02.2024. W stosunku do poprzednich dokumentów ujednolicono kod rodzaju komunikatu SubmissionMessageType.

Dodatkowo w zakładce dokumenty opublikowano tabelę do obliczania zabezpieczenia w systemie EMCS PL2 do stosowania od 1 stycznia 2024 roku. 

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce "Specyfikacje" opublikowano specyfikację wymiany komunikatów XML dla eAD  obowiązującą od 13.02.2024. W stosunku do poprzedniego dokumentu zmianie uległ jedynie folder z definicjami XSD, który został uzupełniony o dwa załączniki: doc.xsd i emcsTypes.xsd.

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce "Specyfikacje" opublikowano nowe specyfikacje wymiany komunikatów XML dla eAD oraz eSAD obowiązujące od 13.02.2024.

Zmiany systemu EMCS PL2 wynikają z konieczności dostosowania systemu do zmian unijnych. W ramach planowanych zmian wymagane jest dostosowanie komunikatów EAD i ESAD do nowej specyfikacji XSD. Zmianie ulegają wszystkie schematy, dochodzi nowy komunikat IE836 – Powiadomienie o unieważnieniu zgłoszenia wywozowego.

W specyfikacji dotyczącej eAD dokonano zmiany w komunikatach PL815, IE801, IE836, IE839.

W specyfikacji dotyczącej eSAD dokonano zmiany w komunikatach PL815, IE801, IE836, IE839.

Publikacja generatorów dostosowanych do nowej specyfikacji jest przewidziana w późniejszym terminie.

Sposób komunikacji dla podmiotów przez PUESC i BCP nie ulega zmianie.

Wdrożenie nowej specyfikacji na środowisko produkcyjne planowane jest 13 lutego 2024 r.

 

W zakładce "specyfikacje" opublikowano nowe specyfikacje wymiany komunikatów XML dla eDD, eAD oraz eSAD obowiązujące od 13.02.2023 

 

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano:

 • nową wersję (2.0.5) Generatora e-AD, 
 • nową wersję (1.0.7) Generatora e-SAD 

do stosowania od 1.12.2023.

 

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1.08.2023 r. uruchamiany zostanie nowy kanał komunikacyjny BCP, który może być stosowany w trakcie trwania procedury awaryjnej spowodowanej  utrudnieniami komunikacyjnymi na PUESC. Oznacza to, że po ogłoszeniu awarii podmiot będzie miał możliwość przesyłania do systemu komunikatów kanałem BCP poprzez portal BCP, email BCP i WebService BCP.

Adres portalu BCP: https://bcp.mf.gov.pl/. Sposób logowania do portalu jest opisany w specyfikacji BCP:  PUESC->Usługi->Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje -> Kanały komunikacyjne

Podmioty korzystające na co dzień przy prawidłowym działaniu systemu z komunikacji email w trakcie aktywnej procedury awaryjne mogą wysłać komunikat na adres: inbox@bcp.mf.gov.pl. Komunikat zwrotny zostanie wysłany z EMCS PL2 przez system BCP na zarejestrowany kanał email. Kanały komunikacyjne możesz zmienić korzystając  z funkcji:  PUESC->Usługi->Strefa klienta KAS->Zmiany lub usuwanie danych i powiązań->Zmień swoje dane

Podmioty korzystające na co dzień przy prawidłowym działaniu systemu z komunikacji Webservice w trakcie aktywnej procedury awaryjnej mogą wysłać komunikat na adres: inbox@bcp.mf.gov.pl lub po wytworzeniu dedykowanego interfejsu WebService do komunikacji z BCP mogą wysłać komunikat tym interfejsem.

Komunikat zwrotny zostanie wysłany z EMCS PL2 przez system BCP na zarejestrowany kanał email jeśli taki został zarejestrowany lub na zarejestrowany dedykowany kanał Webservice do komunikacji  BCP. Jeśli takie kanały nie zostały zarejestrowane, helpdesk na wniosek podmiotu może przesłać po ustąpieniu awarii komunikaty zwrotne wytworzone przez system w trakcie ogłoszonej procedury awaryjnej na portal PUESC oraz kanał komunikacyjny Webservice PUESC .

Specyfikacja komunikacji przez system BCP znajduje się na PUESC w zakładce.: PUESC->Usługi->Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje -> Kanały komunikacyjne.

Informacje techniczne na temat systemu BCP można uzyskać  po adresem: aes.ais.projekt@mf.gov.pl.

Pytania związane z wdrożeniem BCP na potrzeby EMCS PL2 proszę kierować na adres: emcs.hd@mf.gov.pl.

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano nową wersję (3.0.1) Generatora e-DD do stosowania od 14.02.2023.

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce dokumenty opublikowano nowe:

 • Wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL2 (komunikat DD733) do stosowania od 13.02.2023 dla eDD 
 • Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 13.02.2023 dla eAD i e-SAD.

Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano:

 • nową wersję (3.0.0) Generatora e-DD, 
 • nową wersję (2.0.0) Generatora e-AD, 
 • Generator e-SAD w wersji (1.0.0)

- do stosowania od 13 lutego 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że z uwagi na prowadzone prace mające na celu zwiększenie wydajności systemu EMCS PL2 komunikaty węglowe typu C będą przetwarzane tylko i wyłącznie w godzinach 18:00 – 6:00. 

Oznacza to, że podmiot wysyłając w ciągu dnia komunikat DD815C otrzyma jedynie UPP z PUESC. Otrzymanie UPP z PUESC świadczy, że komunikat ten został odebrany przez PUESC i będzie przetworzony w godzinach 18:00 – 6:00. W takiej sytuacji podmioty nie powinny ponawiać wysyłki komunikatów. Jedynie w przypadku braku komunikatów zwrotnych dnia następnego podmiot powinien ponowić wysłanie komunikatów z dnia poprzedniego.

Jednocześnie informuje się , że podmioty, które w dniu dzisiejszym tj. 28.10.2022 r. otrzymały komunikat PZ, komunikat DD801C otrzymają w godzinach 18:00 – 6:00.

Ministerstwo Finansów informuje, że obecnie trwają prace nad ostatecznym odbiorem funkcjonalności przesyłania do systemu EMCS PL2 komunikatów przez alternatywny kanał komunikacyjny BCP z pominięciem PUESC. Specyfikacja systemu BCP jest dostępna do pobrania na PUESC Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje - puesc.gov.pl zakładka Kanał komunikacyjny BCP (https://puesc.gov.pl/uslugi/uslugi-sieciowe-informacje-i-specyfikacje). Za pomocą BCP będzie można przesłać komunikaty do EMCS PL2 przy użyciu aplikacji webowej BCP, wysyłając komunikat na adres email BCP lub skorzystać z kanału WebService BCP. Środowisko testowe w tym zakresie zostanie uruchomione w połowie sierpnia. Pełne udostępnienie usługi na środowisku produkcyjnym przewidziane jest na przełomie października i listopada br.

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 18ej na środowisku produkcyjnym zaimplementowana zostanie nowa wersja systemu EMCS. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • Aktualizacja walidacji biznesowych:

Poprawka, dodanie wyrobów N i O do stawki zerowej

Poprawka gwarancji DD818 i gwarancji na magazynowanie dla DD815 i DD815B

Poprawka dla sekcji zwolnień dla DD818 i DD818B

 • Zmiany:
  • dodanie mapowania wyrobów N100, N200 i N300 do wyrobów stawki zerowej (17)
 • Zabezpieczenia:
   • poprawienie obsługi zwolnienia zabezpieczenie na magazynowanie w DD815.
   • poprawienie obsługa zwolnienia zabezpieczenie na magazynowanie w DD815B.
   • Dodanie kodu procedury akcyzowej 'WPR_WA_8' dla składów podatkowych (TW) dla gwarancji na magazynowanie.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce W zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano nową wersję (2.5.10) Generatora e-DD do stosowania od 14 marca 2022 roku.

Generator został zmieniony poprzez dodanie nowego interfejsu graficznego, uzupełnienie opisów etykiet pól w tym pola nadawca wiadomości, rozszerzono towary o grupę towarową dla zerowej stawki oraz uzupełniono opisy dotyczące pomocy o brakujące elementy.

Od 1 lutego 2022 r. nie można przemieszczać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu papierowego dokumentu dostawy. Przemieszczenia te będą możliwe jedynie przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że aby działać jako użytkownik systemu EMCS PL2 i móc dokonywać wszelkich czynności w systemie - nie wystarczy jedynie rejestracja na portalu PUESC.

 • Przed rozpoczęciem działalności przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2 dla elektronicznego dokumentu dostawy (eDD) podmiot powinien:
  • zapoznać się z opisem usługi "Przemieszczanie wyrobów akcyzowych" na portalu PUESC
  • zapoznać się z opisem jak skorzystać z usługi "Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych" lub "Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia ze stawką zerową".
 • Jeżeli podmiot nie zamierza korzystać z formularzy i funkcji dostępnych na portalu PUESC, powinien przygotować odpowiednie narzędzie do tworzenia, podpisywania, wysyłania i odbierania komunikatów zgodnie ze specyfikacją usług.
 • Dodatkowo każdy powinien wybrać w jaki sposób, spośród dostępnych możliwości, będzie kontaktować się z Systemem EMCS PL 2 (e-mail, webservice, portal PUESC).
 • Bez względu na przyjęty sposób komunikacji, przed rozpoczęciem stosowania Systemu podmiot musi dokonać rejestracji danych na potrzeby komunikacji z systemem EMCS PL2.

Tryb rejestracji danych na potrzeby komunikacji z systemem EMCS PL2 zależy od tego, czy podmiot posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych czy też ma jedynie obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Jeżeli podmiot działa jako skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca lub podmiot pośredniczący a więc posiada zezwolenie, to szczegółowy opis procesu rejestracji zawarty jest w instrukcji "Rejestracja danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2 podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe".

Instrukcja dostępna jest w zakładce Instrukcje (podatki.gov.pl)

 • Jeżeli podmiot chcący korzystać z e-DD nie posiada zezwolenia a więc jest podmiotem zużywającym, zużywającym podmiotem gospodarczym lub pośredniczącym podmiotem węglowym to szczegółowy opis procesu rejestracji zawarty jest na PUESC. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych - puesc.gov.pl

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że w zakładce "Specyfikacja" znajduje się zaktualizowana (na 15 grudnia 2021 r.) wersja specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-DD, która jest zgodna ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427). W zamieszczonym pliku znajdują się również specyfikacje definicji XSD dla e-DD.

Nowa Specyfikacja została już zaimplementowana  na środowisku testowym i jest dostępna dla podmiotów. Na środowisku produkcyjnym specyfikacja ta będzie obowiązywała od 15 stycznia 2022 r.

Zmiana Specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-DD wprowadza m. in. następujące zmiany:

 • wprowadzenie możliwości dokonywania zwrotów wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym na zbiorczym e-DD oraz przemieszczania na zbiorczym e-DD wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenia od kilku zużywających podmiotów gospodarczych do jednego składu podatkowego,
 • rozszerzenie możliwości stosowania dorejestrowania e-DD o przemieszczenia rurociągiem wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy,
 • wprowadzenie nowego typu dokumentu ze znacznikiem „C”, dedykowanemu wyrobom węglowym.

Ponadto Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznania się z „Instrukcją dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”, która dostarcza informacji o działaniu Systemu oraz wskazuje tryb postępowania w przypadkach przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Instrukcja dostępna jest na Instrukcje (podatki.gov.pl) i jest na

bieżąco aktualizowana.

Pozostałe komunikaty  

W zakładce dokumenty opublikowano nowe:

 • Wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL2 (komunikat DD733) do stosowania od 06.07.2022 dla eDD 
 • Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 06.07.2022 dla eAD.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano nową wersję 2.5.11 Generatora e-DD oraz nową wersje 1.4.1 Generatora e-AD do stosowania od 6 lipca 2022 roku.

W zakładce „specyfikacje” opublikowano nową specyfikację wymiany komunikatów XML. Zawiera ona poprawki w zakresie węgla, dodanie sekcji SAD importowy oraz poprawki kosmetyczne. Poprawki te nie wpływają na xsd. Wprowadzone zmiany są dodane w trybie rejestracji zmian.

Ministerstwo Finansów informuje, że  na środowisku testowym zaimplementowana została nowa wersja systemu EMCS. Na środowisku produkcyjnym będzie ona zaimplementowana 9 marca 2022 r. po godz. 18.00.

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • Aktualizacja walidacji biznesowych:

Poprawka, dodanie wyrobów N i O do stawki zerowej

Poprawka dla sekcji gwarancji DD818 i gwarancji na magazynowanie dla DD815 i DD815B

Poprawka dla sekcji zwolnień dla DD818 i DD818B

 • Zgłoszenia:
  • Poprawienie aktualizacji ustawiania daty 'obowiązywania od' tylko dla nowych wpisów dla RD4004V1.
  • rozszerzenie pobierania odbiorców z db w DD818B na całe dane adresowe
 • Zmiany:
  • dodanie mapowania wyrobów N100, N200 i N300 do wyrobów stawki zerowej (17)
 • Zabezpieczenia:
  • poprawienie obsługi zwolnienia zabezpieczenie na magazynowanie w DD815.
  • poprawienie obsługa zwolnienia zabezpieczenie na magazynowanie w DD815B.
   • Dodanie kodu procedury akcyzowej 'WPR_WA_8' dla składów podatkowych (TW) dla gwarancji na magazynowanie.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących eDD i eAD pod pojęciem 5 dni roboczych rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1920)

Informacje o niedostępności systemu EMCS PL2 publikowane są na stronie podatki.gov.pl oraz na portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/). W szczególnych przypadkach, gdy awaria dotyczy platformy PUESC i informacje o awarii nie mogą być na niej publikowane, publikacja komunikatu o awarii EMCS PL 2 może być dokonana na tzw. zielonym PUESC (https://www-2.puesc.gov.pl/web/puesc/strona-glowna).

W zakładce „specyfikacje” opublikowano nową specyfikację wymiany komunikatów XML z podmiotami eDD (16022022), w której dokonano zmiany polegającej na tym, że załącznik A został uzupełniony o brakujący xsd dla DD815C,w SPC-POD został usunięty kod zwolnienia nr 95 - pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

W zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano nową wersję (2.5.7) Generatora e-DD do stosowania od 5 lutego 2022 roku.

W zakładce „specyfikacje” opublikowano nową specyfikację wymiany komunikatów XML z podmiotami eDD, w której usunięto kod zwolnienia 95. W związku z powyższym, aby ten kod zwolnienia nie występował w Państwa systemach, należy wgrać do generatorów nowy słownik DD733.

W zakładce dokumenty opublikowano Wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL2 (komunikat DD733) do stosowania od 01.02.2022 dla eDD

W zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano nową wersję (2.5.6) Generatora e-DD do stosowania od 1 lutego 2022 roku.

W zakładce specyfikacja pojawiły się nowe specyfikacje techniczne dla e-DD obowiązujące od 1 lutego 2022 roku.

W zakładce instrukcje pojawiła się nowa Instrukcja dla podmiotów jako użytkowników Systemu EMCS PL 2 przemieszczających wyroby na eDD obowiązująca od 1 lutego 2022 roku. 

W zakładce Generator komunikatów off-line opublikowano nową wersję (2.5.4) Generatora e-DD do stosowania od 15 stycznia 2022 roku.

W zakładce dokumenty opublikowano tabelę stosowaną do obliczania zabezpieczenia w systemie EMCS PL2 do stosowania w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku.  

W zakładce dokumenty opublikowano tabelę stosowaną do obliczania zabezpieczenia w systemie EMCS PL2 do stosowania w okresie od 20 do 31 grudnia 2021 roku.  

W zakładce specyfikacja pojawiły się nowe specyfikacje techniczne dla e-DD, dla zmian, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat DD733) obowiązujące od 05.02.2021 dla eDD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

Zmiany na platformie PUESC

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie uruchomiona zmodernizowana usługa na platformie PUESC, do obsługi dostaw wyrobów akcyzowych realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2.

Zakres usługi odnosi się do dostaw na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Modernizacja funkcjonalności obejmuje:

 • Uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.
 • Objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:
  • dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanych przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,
  • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,
  • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
  • Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych od akcyzy wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2.
  • Uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Dodatkowo informuje się, iż obecnie funkcjonująca usługa na platformie PUESC do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie poszerzona o możliwość dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Brexit – informacje dotyczące Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS)

Do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na przyjęty okres przejściowy, w odniesieniu do Wielkiej Brytanii stosowane są nadal unijne regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy zastosowaniu systemu EMCS.

Od dnia 1 stycznia 2021 r.  przedmiotowe przepisy będą miały zastosowanie w ograniczonym zakresie i będą obowiązywały do dnia 31 maja 2021 r.

Z uwagi na zapisy dotyczące okresu przejściowego, Wielka Brytania będzie miała dostęp do sieci, baz danych oraz  systemu EMCS w zakresie niezbędnym do wypełniania nałożonych obowiązków.

W celu zakończenia przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy rozpoczętych ale nie zakończonych do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty będą miały możliwość do dnia 31 maja 2021 r. w Systemie EMCS wysłać/otrzymać raporty odbioru/wywozu oraz dokonać anulowania przemieszczeń pod warunkiem, że wyroby nie opuściły miejsca wysyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo w stosunku do ww. przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy podmioty będą miały możliwość dokonania zmiany miejsca przeznaczenia na inne Państwo Członkowskie.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z umową Irlandia Północna traktowana będzie jako nowe Państwo Członkowskie z możliwością korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS. Podmioty będą miały możliwość dokonywania wysyłek oraz otrzymywać wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS.

W związku z obsługą systemu EMCS od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w Systemie Wymiany Danych Akcyzowych (SEED) w poniższym zakresie:

 • stracą ważność: rejestracja podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii w bazie SEED i ich zezwolenia,
 • nie będzie możliwa rejestracja nowych zezwoleń dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, a także aktualizacja starych,
 • unieważnione zostaną zezwolenia podmiotów prowadzących składy podatkowe mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kontrolowane przez nie składy podatkowe nie będą już mogły prowadzić wewnątrzunijnego transgranicznego przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • żadne dane z SEED nie będą udostępniane Wielkiej Brytanii,
 • nie będzie podstawy prawnej do skorzystania z zabezpieczenia posiadanego przez brytyjskich nadawców i/lub odbiorców,
 • dodane zostaną zezwolenia podmiotów mających siedzibę w Irlandii Północnej oraz inne dane w celu umożliwienia dokonania wysyłek i odbiorów wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie swoich firm na nowe warunki współpracy z Wielką Brytanią oraz Irlandią Północną.

Zachęcamy również do odwiedzin strony www.brexit.gov.pl poświęconej tematyce Brexit oraz o zapoznanie się z poradnikiem dla przedsiębiorców opisującego zasady współpracy z Wielką Brytania od 1 stycznia 2021 r.

Link do poradnika:

Poradnik dla przedsiebiorcy. Zasady wspólpracy z U od 1.01.2021 (PDF, 19660 kB)

Szanowni Państwo,

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-DD w wersji 2.3.2, który obowiązuje od 1.02.2021 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nowe wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 01.01.2021 dla eAD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.01.2021 r. 

W zakładce Specyfikacja opublikowano „specyfikacje definicji XSD dla e-DD” oraz „specyfikacje wymiany komunikatów XML z podmiotami dla eDD”. Zgodnie z założeniami procedowanej obecnie zmiany ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy 720), której proces legislacyjny wciąż trwa, opublikowana dokumentacja obowiązywać będzie od 1.02.2021 r.

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD w wersji 1.0.3, który obowiązuje od 1.07.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nowe wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 08.07.2020 dla eAD oraz eDD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W związku ze zmianą stawki na płyn do papierosów oraz wyrobów nowatorskich w zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.07.2020 r. 

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD w wersji 1.0.2, który obowiązuje od 3.03.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.03.2020 r. 

W zakładce Generator komunikatów off-line zostały opublikowane nowe generatory offline dla e-AD w wersji 1.0.0 oraz e-DD w wersji 2.0.0, które obowiązują od 13.02.2020 r.

W zakładce Specyfikacja została opublikowana, zaktualizowana w dniu 20 stycznia 2020 r., wersja specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-AD, która będzie obowiązywała od 13 lutego 2020 r. 

W zakładce Dokumenty opublikowano słownik PL733 w wersji 2.02 dla fazy 3.4 obowiązujący od 13 lutego 2020 r. 

W zakładce Specyfikacja opublikowano specyfikacje definicji XSD dla e-AD i dla e-DD. Zmianie uległy schematy eAD i eDD, które zostały rozdzielone i przeniesione do osobnych kopert transportowych. Dodatkowo powstał nowy komunikat IE 881, który będzie odbierany przez podmioty informujący o manualnym zamknięciu. Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami dla eDD ulega zmianie tylko w zakresie technicznym. Zaktualizowana Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami w zakresie elektronicznego Dokumentu Dostawy e-DD oraz e-AD zostanie dostarczona w późniejszym terminie. Opublikowana dokumentacja obowiązuje od 13.02.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.01.2020 r. 

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 01.01.2020. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733). Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji. (Publikacja 06.11.2019 r.)

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązującą od dnia 28.08.2019 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.4. (Publikacja: 24.05.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.3. (Publikacja: 23.04.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-AD w wersji 3.1.14. (Publikacja: 04.02.2019 r.)

W zakładce Instrukcje opublikowano nową wersję dokumentu "Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Dokument ten został uzupełniony o informacje w zakresie przemieszczenia wyrobów akcyzowych przy użyciu rurociągu tj. „stałej instalacji przesyłowej”.”

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.2. (Publikacja: 17.01.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD wersja 3.1.13.exe, który obowiązuje od 02.01.2019 r. Aby przetwarzać komunikaty z roku 2018 należy zachować generator dotychczasowy, gdyż koperta transportowa dla komunikatów eAD uległa zmianie i nowy generator nie będzie ich obsługiwał. Jednocześnie przypominamy, że schema: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/ dla komunikatów przesyłanych do systemu będzie aktywna do 30 stycznia.

System EMCS PL2 nie będzie odsyłał komunikatów ze schemą: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/ od 1 stycznia 2019! Podmioty, które nie dostosują swojej aplikacji do odbierania komunikatów w schemie: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/, mogą odbierać komunikaty za pośrednictwem portalu PUESC.

Dodatkowo informujemy, że 29 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, która od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. umożliwia stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Archiwum wiadomości znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl