Regulamin konkursu


Regulamin Konkursu Edukacyjnego Ministra Finansów „Z Twoich podatków”

16.04.2024

Regulamin Konkursu

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki udziału w Konkursie Edukacyjnym Ministra Finansów „Z Twoich podatków”, zwanym dalej „Konkursem”, na najlepszy film o tematyce dotyczącej upowszechniania wiedzy na co są wydawane pieniądze z podatków, zwany dalej „Filmem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie, 00–916, ul. Świętokrzyska 12, reprezentujący w zakresie stosunków prywatnoprawnych (cywilnoprawnych) Skarb Państwa, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny.
 4. Celem konkursu jest pokazanie, że dzięki dochodom państwa, które pochodzą z podatków płaconych przez wszystkich obywateli, finansowane są tak ważne obszary jak edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i wiele innych. Dochody państwa, pochodzące z podatków, zabezpieczają działanie szkół, szpitali, budowę nowych dróg, mostów, stadionów, placów zabaw, ośrodków sportu i kultury. Dzięki podatkom wszyscy możemy korzystać z dóbr i usług publicznych, a Polska jest bezpieczna. Płacenie podatków to inwestycja w rozwój naszego kraju.

§ 2
Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej www.podatki.gov.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”, w okresie od dnia 18 września 2020 r. do 19 listopada 2020 r. do godz. 14:00, zwanym dalej „Czasem Trwania Konkursu”. Konkurs będzie się składał z etapu zgłoszeniowego, zwanego dalej „Etapem Zgłoszeniowym” oraz etapu głosowania, zwanego dalej „Etapem Głosowania”. Etap Zgłoszeniowy odbędzie się od dnia 18 września do dnia 28 października 2020 r. do godz. 23:59. Etap Głosowania odbędzie się od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 14:00. Wyniki Głosowania będą widoczne na Stronie Internetowej po zakończeniu Etapu Głosowania. Ostateczne wyniki Konkursu, zostaną potwierdzone i podane do publicznej wiadomości 20 listopada 2020 r.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy zatrudnieni przez Organizatora.
 3. Przez Film - rozumie się wideo trwające nie krócej niż 1 minutę i nie dłużej niż 2 minuty, wykonane w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice, w formacie AVI, MP4, MPG w maksymalnej jakości full HD i o maksymalnej wielkości 150 MB. Film powinien odnosić się do hasła Konkursu „Z Twoich podatków” i bezpośrednio nawiązywać do tematu Filmu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. Uczestnik może wysłać tylko jeden Film.
 5. 18 września 2020 r. Organizator zamieści na Stronie Internetowej formularz zgłoszeniowy do Konkursu.
 6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika także jego rodzica lub opiekuna prawnego;
  2. wiek Uczestnika;
  3. adres e-mail, telefon Uczestnika;
  4. tytuł i krótki opis Filmu
 7. Film należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
 8. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wypełniając formularz zgłoszeniowy dodatkowo, poprzez zaznaczenie checkbox’u, oświadcza, że:
  1. zapoznał się i akceptuje Regulamin;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych Regulaminem;
  3. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach określonych Regulaminem;
  4. zgłaszany Film nie narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnienie Filmu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawionych osób.
 9. Zgłoszenie do Konkursu jest skuteczne pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz załączenia Filmu.
 10. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zostaje potwierdzone zwrotnym poświadczeniem jego otrzymania, które jest przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Uczestnicy, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 12. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone Filmy, które są zgodne z tematyką Konkursu, poprawne merytorycznie oraz spełniają wymogi niniejszego Regulaminu.
 13. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone Filmy:
  1. o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji politycznej lub religijnej;
  2. sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc i zachowania zabronione przez prawo, propagujące nielegalne używki, godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej;
  3. uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszające zasady życia społecznego;
  4. zawierające wulgaryzmy.

§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. 5 listopada wszystkie Filmy, które zostały dopuszczone do Konkursu, zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej i - jako niepubliczne filmy - na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.
 2. W czasie Etapu Głosowania Użytkownicy Strony Internetowej głosują na jeden wybrany Film zgłoszony do Konkursu. Z jednego urządzenia można oddać jeden głos, zwany dalej „głosem”. Wyniki głosowania będą widoczne na Stronie Internetowej cały czas.
 3. Ostateczne wyniki Konkursu, zostaną potwierdzone i podane do publicznej wiadomości 20 listopada 2020 r.
 4. Nagrody otrzyma 10 Uczestników, których Filmy otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu internautów w terminie od dnia 5 listopada do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 14:00 na Stronie Internetowej.
 5. Informacja o wynikach Konkursu w tym imię i nazwisko Uczestnika oraz tytuł zwycięskiego filmu zostanie umieszczona na Stronie Internetowej oraz przesłana  w formie wiadomości e-mail do zwycięzców Konkursu.
 6. Z dniem ogłoszenia wyników Konkursu na stronie Stronie Internetowej pozostaną te Filmy, które zajęły odpowiednio miejsca od 1 do 10.

§ 5
Nagrody

 1. Pula nagród w Konkursie to 20 000 złotych:
  1. 1 miejsce – 6 000 zł;
  2. 2 miejsce – 4 000 zł;
  3. 3 miejsce – 3 000 zł;
  4. od 4 do 10 miejsca – 1 000 zł
 2. W ramach Konkursu Minister Finansów przyzna jedno Wyróżnienie Ministra Finansów. Przy przyznawaniu wyróżnienia uwzględniane będą następujące kryteria:
  1. oryginalność Filmu;
  2. pomysłowość Filmu;
  3. odpowiednie dopasowanie Filmu do tematu Konkursu.
 3. Kwoty nagród, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, stanowią kwoty, jakie zostaną wypłacone laureatom po uprzednim poborze przez Ministerstwo Finansów, jako płatnika podatku dochodowego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426,1426, 1291, 1428 i 1492).
 4. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcom Konkursu, jest podanie Organizatorowi na jego prośbę danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz danych niezbędnych do wykonania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego, z tytułu otrzymanych przez Uczestników Konkursu nagród, w tym w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL. Ponadto, należy wskazać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania. Dane należy przekazać najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi kompletnych danych, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. nagroda z przyczyn niezależnych od Organizatora może nie zostać zwycięzcy wypłacona.
 5. Wręczenie symbolicznych czeków, które będą potwierdzeniem zdobytego w Konkursie miejsca, odbędzie się podczas spotkania w Ministerstwie Finansów (nie później niż do dnia 15 grudnia 2020 ). O terminie i miejscu spotkania Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem.
 6. W przypadku uzyskania nagrody w Konkursie przez niepełnoletniego Uczestnika odbiór symbolicznego czeku dokonywany jest w obecności jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na konto wskazane przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzica lub opiekuna prawnego, w terminie 14 dni od dnia przekazania danych, o których mowa w ust. 4.

§ 6
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika także dane jego rodzica lub opiekuna prawnego, przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem jest Minister Finansów, z którym można kontaktować się :
  1. korespondencyjnie na adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916,
  2. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl,
  3. poprzez Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@mf.gov.pl lub pod podanymi wyżej: adresem pocztowym i Elektroniczną Skrzynką Podawczą.
 4. W związku z rekrutacją do Konkursu i jego realizacją na zasadach określonych w Regulaminie, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu i dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich Uczestników Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, tj. wyrażonej zgody.
  Będziemy przetwarzać:
  1. dane osobowe Uczestnika Konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym, takie jak: imię i nazwisko, wiek, adres email, numer telefonu do kontaktu,
  2. dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich Uczestników Konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym, takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu do kontaktu,
  3. wizerunek zwycięzcy Konkursu w oparciu o odrębną zgodę,
  4. dodatkowe dane zwycięzców Konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika - jego rodzica lub opiekuna prawnego, konieczne do wypłaty nagrody, obejmujące adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL - przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. opodatkowania wygranej.
 5. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu niezbędnym do:
  1. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wypłaty nagrody;
  2. poinformowania zwycięzców Konkursu o jego wynikach, zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Finansów oraz podania informacji o wynikach do publicznej wiadomości,
  3. opublikowania wyłonionych w ramach Konkursu filmów na stronie podatki.gov.pl oraz – jako niepubliczne – na kanale YouTube Ministerstwa Finansów,
  4. opracowania i upowszechniania materiałów edukacyjnych, udokumentowania wydarzeń i podejmowanych inicjatyw edukacyjnych, jak również obowiązków sprawozdawczych z realizacji działań edukacyjnych.
 6. Uczestnikom Konkursu a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii danych;
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;
  5. prawo do sprzeciwu.
 7. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym Konkursu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego , może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych obejmujących opublikowanie wizerunku lub innych danych w związku ze spotkaniem w Ministerstwie Finansów, podczas którego zostaną wręczone symboliczne czeki potwierdzające zdobyte miejsce (par. 5 ust. 6 Regulaminu). Wyrażoną zgodę ma prawo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Będziemy przechowywać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Konkursu, przy czym:
  1. dane Uczestników, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzica lub opiekuna prawnego przez 1 rok od daty ogłoszenia wyników konkursu;
  2. dane zwycięzców Konkursu a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzica lub opiekuna prawnego przez 1 rok od daty ogłoszenia wyników konkursu;
  3. dane wskazane w ust. 4, będą również przechowywane w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy ustawy z 14 lipca 1983 r. roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu (rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika) nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Do celów statystycznych, analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania, Ministerstwo Finansów korzysta z narzędzia Google Analytics, które działa w oparciu o własne pliki „cookies”. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu Użytkownika w trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i systemie operacyjnym Użytkownika oraz dane o interakcji Użytkownika ze stroną (takie jak kliknięcia na linki). Dane te wykorzystywane są do optymalizacji i rozwoju serwisu. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics dostępne jest na stronie: policies.google.com/technologies/cookies i Polityce prywatności Google Analytics policies.google.com/privacy.
 12. Ministerstwo Finansów dokłada należytej staranności, aby chronić dane Uczestników, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika, także dane jego rodzica lub opiekuna prawnego w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej. Dane Uczestników mogą być automatycznie zbierane i przetwarzane przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta Ministerstwo Finansów. Strona Internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, tj. wtyczki, przyciski, linki lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, między innymi takich jak: Youtube, Facebook, Twitter. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności tych podmiotów zewnętrznych, zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 13. Organizator nie przewiduje tworzenia bazy danych osobowych Uczestników, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika także danych jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator zastrzega sobie natomiast prawo do zachowania dowodów doręczenia nagród do zwycięzców i innych podobnych dokumentów lub danych.

§ 7 
Prawa autorskie

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
  1. przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Filmu zgłoszonego do Konkursu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich i uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie z Filmu w zakresie niezbędnym do jego udziału w Konkursie;
  2. osoby występujące w Filmie wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);
  3. udostępnia zgłoszony Film nieodpłatnie;
  4. udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, na czas niekreślony od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Filmu na następujących polach eksploatacji w zakresie:
 2. utrwalenia i zwielokrotnienia Filmu jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową;
 3. rozpowszechniania Filmu, w szczególności poprzez jego umieszczenie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii oraz za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania Filmu oraz informacji o Filmie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w internecie na kanale www.youtube.com Ministerstwa Finansów, na kanałach social media Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej;
 4. nieodpłatnego wykorzystania Filmu we wszelkich materiałach promocyjnych oraz jego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu promocji Konkursu;
 5. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę, w zakresie wskazanych w ust. 1 pkt 4 pól eksploatacji, na korzystanie przez Organizatora z Filmu w całości lub we fragmentach w zakresie promocji Konkursu, w tym dokonywanie modyfikacji, skrótów lub łączenia z innymi Filmami w celu ich wspólnego rozpowszechniania. Uczestnik oświadcza, że takie wykorzystanie nie będzie stanowiło naruszenia prawa do integralności Filmu oraz jego rzetelnego wykorzystania.
 6. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Filmu, takich jak: prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu Filmu, sposobie udostępnienia Filmu, sposobie oznaczenia autorstwa.
 7. W przypadku wykorzystania w Filmie materiałów archiwalnych lub fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego odpowiedniej zgody.
 8. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Filmem zgłoszonym do Konkursu i zawartymi w nim treściami oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych, uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwalnia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu i wynagrodzenia Organizatorowi poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia Filmu do Konkursu, zawieszenia udziału Filmu w Konkursie lub prawo wycofania Filmu z udziału w Konkursie, w przypadku powzięcia wiadomości, że zgłoszony do udziału w Konkursie Film lub jego prezentowanie podczas Konkursu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania Filmu, stąd nie może być on zabezpieczony przed przegrywaniem.
 11. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej Filmu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzica lub opiekuna prawnego ich praw, w szczególności praw autorskich do Filmu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Filmu zgłoszonego przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia przedstawione lub złożone przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego lub ich nieposiadanie. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu na każdym etapie jego trwania tj. od momentu zgłoszenia do Konkursu do oficjalnego wręczenia nagród przez Ministra Finansów. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji. Wycofanie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 3. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu skutkuje wykluczeniem go z Konkursu.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora w Warszawie, 00–916, ul. Świętokrzyska 12 z dopiskiem „Z Twoich podatków”. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły w określonym w Regulaminie terminie.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Uczestnika dotyczące usług świadczonych przez Organizatora oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Uczestnika.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia.
 4. Organizator poinformuje pisemnie i pocztą elektroniczną Uczestnika zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 14 dni Organizator wyjaśni Uczestnikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Uczestnika.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 oraz na Stronie Internetowej i jest jedynym dokumentem, który określa zasady udziału w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: ztwoichpodatkow@mf.gov.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.