Rządowe wsparcie dla kredytobiorców - wakacje kredytowe 2022-2023


Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe. Nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu, w latach 2022-2023.

Od 29 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców w latach 2022-2023

 

Proponujemy:

  • wakacje kredytowe,
  • finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
  • nowy wskaźnik oprocentowania kredytów.

Dzięki temu pomożemy finansowo ok. 2 mln Polaków, którzy mają problemy ze spłatą kredytów z powodu inflacji.

Co to są wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

  • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.

Przykład: Rata kredytu wzrosła z 1500 zł do 2400 zł. Przy 8-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2022 r. oraz 4 × w 2023 r.) obciążenie kredytobiorcy w latach 2022-2023 zmniejszy się o 19 200 zł.


  • Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się również m.in. umowę pożyczki o ile jej zabezpieczeniem jest hipoteka lub inne prawo związane z nieruchomością mieszkalną lub została przeznaczona na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabyciem lub utrzymaniem m. in. prawa własności nieruchomości.
  • Dlatego jeśli pożyczka hipoteczna została udzielona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – konsument może skorzystać z wakacji kredytowych w odniesieniu do takiej pożyczki. W tym celu konsument składa pod rygorem odpowiedzialności karnej stosowne oświadczenie.
  • Wakacje kredytowe dotyczą również kredytów hipotecznych refinansujących i konsolidacyjnych. Umowa kredytowa powinna jednak spełniać wszystkie warunki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w tym również ten, że została zawarta przed 1 lipca 2022 r.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

  • zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz
  • zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek:

pisemnie

mailowo*

przez bankowość elektroniczną*

*(o ile kredytodawca taką funkcjonalność posiada).

W ciągu 21 dni bank może przesłać  potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia.

Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Procedura wyznaczenia zamiennika za WIBOR

Ustawa określa procedurę wyznaczenia zamiennika za WIBOR  Procedura zostanie zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej i doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Pytania i odpowiedzi

Czy jeśli konsument zawarł umowę o kredyt hipoteczny indeksowany/denominowany do waluty obcej, który następnie został przewalutowany na walutę polską, to może ubiegać się o zawieszenie spłaty takiego kredytu w ramach wakacji kredytowych?

Tak, może, jeśli na dzień doręczenia bankowi wniosku o wakacje kredytowe kredyt jest już kredytem złotowym i spełnia pozostałe wymogi ustawowe. Jednocześnie doprecyzowując: jeśli przewalutowanie nastąpiło przed 1.07.2022 r., wiążąca strony umowa po przewalutowaniu pozostaje kredytem hipotecznym i nie stanowi nowego rodzaju zobowiązania do spłaty – tzn. nadal spełnia funkcję kredytu z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Czy bank może nie przedłużać obowiązywania stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego w przypadku skorzystania przez konsumenta z tzw. wakacji kredytowych?

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie spłaty kredytu (art. 73 ust. 11 ustawy o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom). Ustawa nie rozróżnia w tym zakresie sytuacji kredytobiorców ze względu na rodzaj oprocentowania kredytu. Zatem skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe bez względu na to, czy kredyt, którego wakacje kredytowe mają dotyczyć, jest oparty o stałą czy zmienną stopą procentową. Możliwe jest zatem w takiej sytuacji złożenie reklamacji do banku, a następnie - w przypadku nieuwzględnienia reklamacji - wystąpienie z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Czy możliwe jest skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych, w przypadku gdy jeden ze współkredytobiorców nie wyraża na to zgody?

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym. Prawo to przysługuje każdemu konsumentowi, który jest stroną umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ww. ustawy. Nie jest zatem wymagane uzyskanie zgody na złożenie wniosku o tzw. wakacje kredytowe przez każdego ze współkredytobiorców – może to uczynić jeden z nich.

Pliki do pobrania

 

Informację są na bieżąco uaktualniane