Wzory i sposób składania dokumentów


 1. Właściwość organów podatkowych
 2. Dokumenty składane przez płatników
 3. Dokumenty składane przez podatników
 4. Dokumenty składane przez emitentów obligacji

 

Wszystkie dokumenty dotyczące WHT możesz składać wyłącznie drogą elektroniczną!

Struktury logiczne zostały opublikowane w BIP MF  (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Właściwość organów podatkowych

Właściwość organów podatkowych nie uległa zmianie. Dokumenty opisane w tej sekcji należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania albo siedziby podatnika. W przypadku gdy podatnikiem jest nierezydent organami właściwymi są naczelnicy urzędów właściwych w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Dotyczy to także przypadków gdy tożsamość podatnika nie została płatnikowi ujawniona (dotyczy uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych).

Sprawdź dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Dokumenty składane przez płatników

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • WH-OSP - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku - art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • WH-WPP – Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych - art. 44 f ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WH-OSC - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku - art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WCP - Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika - art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WOP – Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika - art. 26 b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez podatników

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

WH-WPZ – Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych  - art. 44 f ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WH-WCZ - Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika - art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WOZ - Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika - art. 26 b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez emitentów obligacji

Oświadczenia emitenta mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Aby przesłać te dokumenty, w serwisie ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie) trzeba skorzystać z usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

 • WH-EMC - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (niebędących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia - art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-EMP - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (będących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia - art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Formularze elektroniczne CIT

Dokumenty składane przez płatników i podatników CIT, dla których dostępne są formularze interaktywne, znajdują się na stronie "Formularze CIT"

Formularze elektroniczne PIT

Dokumenty składane przez płatników i podatników PIT, dla których dostępne są formularze interaktywne, znajdują się na stronie "Formularze PIT"