Wzory i sposób składania dokumentów


16.04.2024
Wszystkie dokumenty dotyczące WHT możesz składać wyłącznie drogą elektroniczną!

Struktury logiczne zostały opublikowane w BIP MF.

Właściwość organów podatkowych

Właściwość organów podatkowych nie uległa zmianie. Dokumenty opisane w tej sekcji należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania albo siedziby podatnika. W przypadku gdy podatnikiem jest nierezydent organami właściwymi są naczelnicy urzędów właściwych w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Dotyczy to także przypadków gdy tożsamość podatnika nie została płatnikowi ujawniona (dotyczy uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych).

Sprawdź dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

Dokumenty składane przez płatników

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • WH-OSP - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH  - art. 41 ust. 15 i 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • WH-WPP – WNIOSEK PŁATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH POBRANEGO OD DOKONANYCH WYPŁAT (ŚWIADCZEŃ) ORAZ POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI PIENIĘDZY LUB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH - art. 44 f ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • WH-WAP - WNIOSEK PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI - art. 41d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WH-OSC - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH- art. 26 ust. 7 a i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WCP -  WNIOSEK PŁATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH POBRANEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACONYCH NA RZECZ PODATNIKA - art. 28 b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WOP – WNIOSEK PŁATNIKA O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI W POBORZE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACANYCH NA RZECZ PODATNIKA - art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez podatników

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • WH-WPZ –  WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  - art. 44 f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • WH-WAZ - WNIOSEK PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI - art. 41d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WH-WCZ - WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH POBRANEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACONYCH NA RZECZ PODATNIKA - art. 28 b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WOZ - WNIOSEK PODATNIKA O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI W POBORZE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACANYCH NA RZECZ PODATNIKA - art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez podmioty dokonujące wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze 

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • WHWAE - WNIOSEK PODMIOTU DOKONUJĄCEGO WYPŁATY NALEŻNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO RACHUNKI ZBIORCZE O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WHWOE - WNIOSEK PODMIOTU DOKONUJĄCEGO WYPŁATY NALEŻNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO RACHUNKI ZBIORCZE O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez emitentów obligacji

Aby złożyć oświadczenie emitenta, należy w serwisie ePuap wypełnić formularz WH-EM i zaznaczyć odpowiednie oświadczenie.

 • WH-EM - ZŁOŻENIE PRZEZ EMITENTA OŚWIADCZENIA O DOCHOWANIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W POINFORMOWANIU PODMIOTÓW POWIĄZANYCH O WARUNKACH ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO:
  • 26 ust. 1ae Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
  • 41 ust. 24a ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Information in English

Forms and submission of documents

All documents related to WHT may be submitted only electronically

The logical structures are available  at BIP MF.

Documents submitted by remitters

The following documents may only be submitted through the interface software available at BIP MF and signed by the qualified electronic signature.

Personal Income Tax

 • WH-OSP - A STATEMENT OF HOLDING DOCUMENTATION ENTITLING TO THE APPLICATION OF PREFERENTIAL TAX TREATMENT TO PAYMENTS OR FURTHER PAYMENTS IN PERSONAL INCOME TAX – Article 41(15) and (20) of the Act on Personal Income Tax
 • WH-WPP - APPLICATION OF THE TAX REMITTER FOR REIMBURSEMENT OF PERSONAL INCOME TAX WITHHELD – Article 44 f (2)(2) of the Act on Personal Income Tax
 • WH-WAP - APPLICATION OF THE PIT TAX REMITTER TO ISSUE AN OPINION ON THE APPLICATION OF AN EXEMPTION - Article 41d (1) of the Act on Personal Income Tax 

Corporate Income Tax

 • WH-OSC - A STATEMENT OF HOLDING DOCUMENTATION ENTITLING TO THE APPLICATION OF PREFERENTIAL TAX TREATMENT TO PAYMENTS OR FURTHER PAYMENTS IN CORPORATE INCOME TAX – Article 26 (7a) and (7g) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-WCP - APPLICATION OF THE TAX REMITTER FOR REIMBURSEMENT OF CORPORATE INCOME TAX WITHHELD - Article 28b (2) (2) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-WOP - APPLICATION OF THE TAX REMITTER TO ISSUE AN OPINION ON THE APPLICATION OF AN EXEMPTION – Article 26 b (1) of the Act on Corporate Income Tax

Documents submitted by taxpayers

The following documents may only be submitted through the interface software available at BIP MF and signed by the qualified electronic signature.

Personal Income Tax

 • WH-WPZ - TAXPAYER'S APPLICATION FOR A REFUND OF PERSONAL INCOME TAX – Article 44 f (2)(1) of the Act on Personal Income Tax
 • WH-WAZ - APPLICATION OF THE PIT TAX PAYER TO ISSUE AN OPINION ON THE APPLICATION OF AN EXEMPTION - Article 41d (1) of the Act on Personal Income Tax

Corporate Income Tax

 • WH-WCZ - APPLICATION OF THE TAXPAYER FOR REIMBURSEMENT OF CORPORATE INCOME TAX WITHHELD – Article 28 b (2)(1) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-WOZ - APPLICATION OF THE TAXPAYER TO ISSUE AN OPINION ON THE APPLICATION OF AN EXEMPTION – Article 26 b (1) of the Act on Corporate Income Tax

Documents submitted by the entity disbursing throuh entities maintaining securities accounts or omnibus accounts

Personal Income Tax

 • WHWAE - APPLICATION OF THE DISBURSING ENTITY THROUGH ENTITIES MAINTAINING SECURITIES ACCOUNTS OR OMNIBUS ACCOUNTS FOR AN OPINION ON THE APPLICATION OF PERSONAL INCOME TAX EXEMPTION - Article 41d (1) of the Act on Personal Income Tax

Corporate Income Tax

 • WHWOE - APPLICATION OF THE DISBURSING ENTITY THROUGH ENTITIES MAINTAINING SECURITIES ACCOUNTS OR OMNIBUS ACCOUNTS FOR AN OPINION ON THE APPLICATION OF CORPORATE INCOME TAX EXEMPTION - Article 26b (1) of the Act on Corporate Income Tax

Documents submitted by bond issuers

To submit the bond issuer's statement, fill out the WH-EM form on the ePUAP site and tick the appropriate statement checkbox.

 • WH-EM: ZŁOŻENIE PRZEZ EMITENTA OŚWIADCZENIA O DOCHOWANIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W POINFORMOWANIU PODMIOTÓW POWIĄZANYCH O WARUNKACH ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO:
  • article 26 (1ae) of the Act on Corporate Income Tax
  • article 41 (24a) of the Act on Personal Income Tax

Formularze elektroniczne CIT

Dokumenty składane przez płatników i podatników CIT, dla których dostępne są formularze interaktywne, znajdują się na stronie "Formularze CIT"

Formularze elektroniczne PIT

Dokumenty składane przez płatników i podatników PIT, dla których dostępne są formularze interaktywne, znajdują się na stronie "Formularze PIT"