Wzory i sposób składania dokumentów


28.11.2023
 1. Właściwość organów podatkowych
 2. Dokumenty składane przez płatników
 3. Dokumenty składane przez podatników
 4. Dokumenty składane przez emitentów obligacji

 

Wszystkie dokumenty dotyczące WHT możesz składać wyłącznie drogą elektroniczną!

Struktury logiczne zostały opublikowane w BIP MF.

Właściwość organów podatkowych

Właściwość organów podatkowych nie uległa zmianie. Dokumenty opisane w tej sekcji należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania albo siedziby podatnika. W przypadku gdy podatnikiem jest nierezydent organami właściwymi są naczelnicy urzędów właściwych w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Dotyczy to także przypadków gdy tożsamość podatnika nie została płatnikowi ujawniona (dotyczy uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych).

Sprawdź dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

Dokumenty składane przez płatników

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • WH-OSP - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku - art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • WH-WPP – Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych - art. 44 f ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WH-OSC - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku - art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WCP - Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika - art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WOP – Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika - art. 26 b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez podatników

Poniższe dokumenty mogą być składane wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie BIP MF i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

WH-WPZ – Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych  - art. 44 f ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • WH-WCZ - Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika - art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-WOZ - Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika - art. 26 b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dokumenty składane przez emitentów obligacji

Oświadczenia emitenta mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Aby przesłać te dokumenty, w serwisie ePUAP trzeba skorzystać z usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

 • WH-EMC - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (niebędących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia - art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • WH-EMP - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (będących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia - art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Information in English

  Forms and submission of documents

 1. Documents submitted by remitters
 2. Documents submitted by taxpayers
 3. Documents submitted by bond issuers

All documents related to WHT may be submitted only electronically

The logical structures are available  at BIP MF.

Documents submitted by remitters

The following documents may only be submitted through the interface software available at BIP MF and signed by the qualified electronic signature.

Personal Income Tax

 • WH-OSP - Statement of the remitter of the personal income tax on meeting the conditions for not withholding the tax, applying an exemption or a tax rate – Article 41(27) of the Act on Personal Income Tax
 • WH-WPP - Application of the remitter for reimbursement of personal income tax withheld – Article 44 f (11) of the Act on Personal Income Tax

Corporate Income Tax

 • WH-OSC - Statement of the remitter of the corporate income tax on meeting the conditions for not withholding the tax, applying an exemption or a tax rate – Article 26(7a) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-WCP - Application of the remitter for reimbursement of corporate income tax withheld – Article 28 b (11) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-WOP - Application of the remitter to issue an opinion on the application of an exemption – Article 26 b (2) of the Act on Corporate Income Tax

Documents submitted by taxpayers

The following documents may only be submitted through the interface software available at BIP MF and signed by the qualified electronic signature.

Personal Income Tax

 • WH-WPZ - Application of the taxpayer for reimbursement of personal income tax withheld – Article 44 f (11) of the Act on Personal Income Tax

Corporate Income Tax

 • WH-WCZ - Application of the taxpayer for reimbursement of corporate income tax withheld – Article 28 b (11) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-WOZ - Application of the taxpayer to issue an opinion on the application of an exemption – Article 26 b (2) of the Act on Corporate Income Tax

Documents submitted by bond issuers

The statements of the bond issuer may be submitted only through the electronic mailbox of the tax authority and signed by the qualified electronic signature or a trusted signature. In order to submit such documents, select “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” [A letter to the public authority] in the ePUAP service.

 • WH-EMC - Statement of the issuer on exercising due diligence in notifying the related parties (not being natural persons) about the conditions of the exemption – Article 26 (7 j) of the Act on Corporate Income Tax
 • WH-EMP - Statement of the issuer on exercising due diligence in notifying the related parties (being natural persons) about the conditions of the exemption – Article 41(27) of the Act on Personal Income Tax

Formularze elektroniczne CIT

Dokumenty składane przez płatników i podatników CIT, dla których dostępne są formularze interaktywne, znajdują się na stronie "Formularze CIT"

Formularze elektroniczne PIT

Dokumenty składane przez płatników i podatników PIT, dla których dostępne są formularze interaktywne, znajdują się na stronie "Formularze PIT"