Podatek u źródła (WHT)


Dowiedz się, czym jest WHT oraz jakich przychodów dotyczy

16.04.2024
Podatek u źródła to podatek dochodowy (od osób prawnych i od osób fizycznych) pobierany przez płatników od niektórych dochodów (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne). Skrót WHT pochodzi z angielskiego określenia Withholding Tax (podatek u źródła).

Co to jest WHT

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce.

Typowo o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Dotyczy to m.in. następujących przychodów:

  1. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT):
    1. przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.
    2. uzyskiwane zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.
  2. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT), uzyskiwane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.

Information in English

Withholding tax (WHT)

Find out what WHT is and to what income WHT applies

Withholding tax is an income tax (both corporate and personal) withheld by remitters on certain types of income (including: dividends, interest, royalties and – in Poland – also services). The abbreviation WHT comes from the English term Withholding Tax .

What WHT is?

The term “withholding tax” is used to describe income tax (both corporate and personal) withheld by remitters whose permanent establishment (place of residence, seat, or the so-called foreign establishment) is in the country in which the income arises.

Typically, withholding tax is referred to in the context of a tax levied on certain types of income earned by non-residents. However, in some cases, it is also collected from residents (e.g. with respect to natural persons or when paying a dividend to a domestic entity).