Opinia o stosowaniu zwolnienia


Dowiedz się, jak uzyskać zwolnienie z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności

28.11.2023

W odniesieniu do dochodów zwolnionych z podatku[1], podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności (opinia o stosowaniu zwolnienia).

Naczelnik wydaje opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wpływu wniosku do urzędu.

W następujących przypadkach naczelnik może odmówić wydania opinii:

  • istnieją uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania), środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c uCIT;
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.

Przypisy:

[1] na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Information in English

Opinion on the application of the exemption

With regard to some categories of income exempt from taxation[1], tax payers and remitters of corporate income tax may apply to the competent tax authority to obtain the opinion on the application of the exemption which allows to benefit from relief at source method.

The head of the tax office issues the opinion on the application of the exemption without undue delay, no later than within 6 months of the receipt of the application by the office.

The head of the tax office may refuse to issue an opinion in the following cases:

  • the conditions for the exemptions are not met;
  • there are reasonable doubts concerning the accuracy of the documentation enclosed to the application or of the statement of the taxpayer on being the beneficial owner of the amount payable;
  • there is a reasonable presumption that a decision might be issued under Article 119a of the Tax Ordinance (General Anti Avoidance Rule - GAAR), or the decision applying the measures that restrict the tax treaty benefits or the decision using SAAR under Article 22c of the Act on Corporate Income Tax;
  • there is a reasonable presumption that the taxpayer does not run actual business activity in the country of its tax residency.

Notes:

[1] under Article 21(3) and Article 22(4) of the Act on Corporate Income Tax – based on Parent-Subsidiary and Interest-Royalties Directives