Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock


Przekazujemy komunikat odnośnie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock (formularz VAT-CS)

16.04.2024

Podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze zobowiązany jest złożyć zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock (art. 13f ust. 1 ustawy o VAT).

Ministerstwo Finansów informuje, że zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock składa podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn wskazanego typu.

Obowiązek złożenia zawiadomienia nie dotyczy podmiotu wprowadzającego towary do magazynu typu call-off stock, jeżeli magazyn ten prowadzony jest przez podmiot inny niż wprowadzający towary do magazynu (np. przez nabywcę towarów lub podmiot prowadzący magazyn usługowo).

Podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn typu call-off stock, zawiadomienie składa jednorazowo - w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu. Zawiadomienie należy złożyć odrębnie dla każdego prowadzonego magazynu. Przepisy nie przewidują obowiązku składania odrębnego zawiadomienia w przypadku każdego, kolejnego podmiotu, który po raz pierwszy wprowadza towary do danego magazynu.

Innymi słowy, zawiadomienie składane jest jednorazowo dla każdego magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium Polski, niezależnie od ilości podmiotów, które korzystają lub będą korzystać z danego magazynu.

Zawiadomienie składane jest w formie elektronicznej za pomocą utworzonego w tym celu formularza VAT-CS.

W części B formularza VAT-CS należy podać dane podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej prowadzącego magazyn typu call-off stock.

Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników należy posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).

Zawiadomienie VAT-CS:

  1. podatnik - składa do naczelnika urzędu skarbowego,
  2. podatnik podatku od wartości dodanej - składa do naczelnika drugiego urzędu skarbowego.