Podstawowe konsekwencje brexitu w obszarze VAT


Informacja dotycząca podstawowych konsekwencji w obszarze VAT upływu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

28.11.2023

Po zakończeniu okresu przejściowego (tj. od 1 stycznia 2021 r.), co do zasady, Zjednoczone Królestwo nie podlega przepisom UE w dziedzinie VAT. W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie mają miejsca takie transakcje o charakterze wewnątrzunijnym, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów /wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (transakcje B2B) oraz sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju (transakcje B2C), lecz zamiast tego występuje odpowiednio eksport lub import towarów.

Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii /Irlandii Północnej nadal obowiązują unijne regulacje VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego. Oznacza to, że przemieszczenia towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE (w tym Polską) a Irlandią Północną (i vice versa) dla celów VAT jest traktowane tak, jak dotychczas. W związku z tym, na potrzeby transakcji towarowych, podatnicy z Irlandii Północnej są identyfikowani za pomocą odrębnego numeru identyfikacyjnego VAT UE poprzedzonego kodem „XI”.

Co ważne, w przypadku gdy wysyłka lub transport towarów ze Zjednoczonego Królestwa na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpoczął się przed upływem okresu przejściowego ale zakończył już po tym okresie (po 31 grudnia 2020 r.), to takie przemieszczenie towarów będzie opodatkowane VAT na dotychczasowych zasadach (czyli np. jako WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa), a nie jako eksport /import towarów.

W odniesieniu do świadczenia usług Zjednoczone Królestwo (w tym Irlandia Północna) dla celów podatku VAT jest traktowana jako państwo trzecie. W przypadku większości usług nie zmieniły się jednak zasady dotyczące określenia miejsca ich świadczenia (opodatkowania). Wyjątek dotyczy m.in. wykonywanych na rzecz konsumentów usług wymienionych w art. 28l ustawy o VAT (np. prawnicze, księgowe, tłumaczeń, reklamy), niektórych usług transportu towarów. Ponadto wykluczona jest możliwość korzystania z procedury Mini One Stop Shop (MOSS) do usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów ze Zjednoczonego Królestwa.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lutego 2021 r., przedsiębiorcy nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na dotychczasowych zasadach, tj. bez konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla celów wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o VAT.

Zmieniły się zasady występowania o zwrot VAT od zakupów dokonanych w Zjednoczonym Królestwie począwszy od 1 stycznia 2021 r., gdyż przestała mieć zastosowanie dyrektywa 2008/9/WE.

Od tego dnia podróżni mający stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie (z wyjątkiem terytorium Irlandii Północnej) mogą w ramach systemu TAX FREE „odzyskać” VAT od towarów zakupionych na terytorium Polski i wywiezionych w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym poza terytorium UE.

W tym kontekście Ministerstwo Finansów przygotowało Broszurę informacyjną dotyczącą konsekwencji na gruncie VAT upływu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej..

Linki do stron internetowych KE poświęconych Brexitowi:

Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców

Załączniki:

Noty KE

Noty KE dotyczące opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE:

Value added tax (VAT) – goods (strona w jezyku angielskim)

Value added tax (VAT) – services (strona w jezyku angielskim)