Ulga za złe długi


Kiedy podatnik (wierzyciel, dłużnik) może skorygować podstawę opodatkowania lub podatek

16.04.2024

Ulga określa zasady rozliczenia VAT w przypadku, gdy nabywca towarów lub usługobiorca (dłużnik) nie zapłacił dostawcy lub usługodawcy (wierzycielowi) należnej kwoty.

Podatnik (wierzyciel) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny za dostarczane towary lub świadczone na terytorium kraju usługi w przypadku gdy wierzytelności nie są regulowane na warunkach i w terminie wskazanym w ustawie.

Podatnik (dłużnik) ma obowiązek skorygować całość (lub część) wcześniej odliczonego podatku naliczonego, który wynika z faktury, jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności we wskazanym w ustawie terminie.