Stawki podatkowe VAT


Stawka podstawowa i 0% oraz stawki obniżone w VAT

13.12.2021

Stawka podstawowa

 • stawka podstawowa podatku od towarów i usług (VAT) - wynosi 22%[1],
 • w okresie od 1 stycznia 2011 r. - stawka ta wynosi 23%[2] [3].

Stawki obniżone

W krajowym systemie podatku VAT funkcjonują następujące stawki obniżone:

 • 7%[4] - obecnie (od 1 stycznia 2011 r.) stawka ta wynosi 8%[5] [3],
 • 5%[6].

Możesz stosować stawkę w wysokości 8% m.in.:

 • do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który obejmuje m.in. niektóre przetworzone produkty spożywcze, towary związane z produkcją rolniczą, z opieką zdrowotną, usługi związane z kulturą, sportem, rekreacją, usługi bytowe, transport pasażerski i in.,
 • do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawkę podatku w wysokości 5% można stosować do towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, który obejmuje podstawowe produkty żywnościowe (np. niektóre owoce i warzywa, pieczywo, nabiał, mięso i przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, określone napoje), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne.

Dodatkowe katalogi towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (5% i 8%) możesz znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839).

Stawka 0%

Możesz stosować stawkę 0% m.in.:

 • w eksporcie towarów, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dokument, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (UE),
 • do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych,
 • do usług transportu międzynarodowego,
 • do usług, które polegają na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów,
 • do dostaw i importu jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, oraz dostaw części i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowane lub służą do ich eksploatacji,
 • do dostaw i importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
 • do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji UE lub organów utworzonych przez UE, organizacji międzynarodowych, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa (uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Polskę), sił zbrojnych NATO, które posiadają przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Zakres opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% ww. towarów i usług, jak również warunki stosowania tej stawki, wynikają z przepisów art. 83 ustawy o VAT oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.  

Inne preferencje

Przepisy ustawy o VAT określają wysokość:

 • stawki ryczałtu dla podatników, którzy świadczą usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu – 3%[7] - obecnie (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r.) stawka ta wynosi 4%[8],
 • stawki zryczałtowanego zwrotu podatku przysługującej (przy spełnieniu określonych w ustawie warunków) rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych i usług rolniczych – 6,5%[9] - obecnie (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r.) stawka ta wynosi 7%[10].

 


[1] Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) (ustawa o VAT)

[2] Art. 146a pkt 1 ustawy o VAT

[3] Zgodnie z uchwaloną 22 listopada 2018 r. przez Sejm RP ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług stawki w wysokości 23% i 8% powrócą do poziomu obowiązującego przed 2011 r. (tj. 22% i 7%), gdy wymienione w tej ustawie wskaźniki uzyskają określony poziom.

[4] Art. 41 ust. 2 ustawy o VAT

[5] Art. 146a pkt 2 ustawy o VAT

[6] Art. 41 ust. 2a ustawy o VAT

[7] Art. 114 ust. 1 ustawy o VAT

[8] Art. 146a pkt 4 ustawy o VAT

[9] Art. 115 ust. 2 ustawy o VAT

[10] Art. 146a pkt 3 ustawy o VAT