Limity VAT


Kiedy można być zwolnionym z VAT, kim są mali podatnicy i kiedy można wybrać metodę kasową rozliczania VAT

28.11.2023

Zwolnienia podmiotowe

Jeśli wartość twojej sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (z wyjątkami określonymi w ustawie) możesz skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty 200 000 zł.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego w VAT to mimo, że dokonujesz czynności, które podlegają opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie rozliczasz tego podatku. Tym samym nie odliczasz podatku naliczonego. Możesz jednak zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego i rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Mali podatnicy

Mały podatnik to podatnik podatku VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty, która odpowiada równowartości:

  • 2 000 000 euro lub
  • 45 000 euro w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, zarządzają alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami, które świadczą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

Kiedy możesz wybrać metodę kasową rozliczania VAT

Jeśli jesteś małym podatnikiem możesz wybrać metodę kasową rozliczania podatku VAT, po uprzednim zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez małego podatnika na rzecz innego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny powstaje (z pewnymi wyjątkami) z chwilą otrzymania zapłaty. Natomiast w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru czy wykonania usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez małego podatnika, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonał on zapłaty za nabyte towary i usługi.

Jeżeli rozpoczynasz w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, możesz stosować metodę kasową, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w  proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty, która odpowiada równowartości:

  • 2 000 000 euro lub
  • 45 000 euro w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, itp.).

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają (z pewnymi wyjątkami) deklaracje podatkowe za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Co jeśli nie wybierzesz metody kasowej rozliczania VAT

Jeśli jesteś małym podatnikiem i nie wybrałeś metody kasowej rozliczania VAT - wówczas stosujesz ogólne zasady, które dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz odliczania podatku naliczonego.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej mogą również składać deklaracje kwartalne.