Opłata od sprzedaży alkoholu w opak. do 300 ml


Informacje podstawowe: co podlega opłacie, obowiązki związane z opłatą, organ właściwy i inne

16.04.2024

Podstawowe informacje

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, zapłaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

Struktura logiczna ALK-1(2) (Informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml) dostępna jest na stronie epuap.gov.pl.

Co podlega opłacie

Do zapłaty opłaty zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na:

  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
  • wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Obowiązek zapłaty tej opłaty powstaje z chwilą zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Obowiązki związane z opłatą

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi są obowiązani do:

  1. złożenia informacji, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  2. obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego ww. opłaty

– do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

Właściwość organów podatkowych

Organem właściwym w sprawie opłaty, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi lub wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia.

Jak obliczyć opłatę

Opłata wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w które zaopatrzono sprzedawcę detalicznego.

Aby obliczyć kwotę należnej opłaty należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę opłaty, np. 2 litry 100% alkoholu x 25 zł = 50 zł.

Pomniejszenie opłaty w przypadku zwrotu napojów

Kwotę należnej opłaty pomniejsza się o kwotę opłaty w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Rola Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Od 16 kwietnia 2021 r. Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej przysługują uprawnienia do wydawania i zmiany interpretacji indywidualnych przepisów dotyczących opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Materiały dodatkowe

 

Aplikacja ALK-1(2)

Bezpłatne narzędzie do sporządzania informacji ALK-1(2) (link otwiera nowe okno)