Opłata targowa


Sprzedajesz na targowisku? Sprawdź czy płacić opłatę targową.

28.11.2023

Rada gminy może w uchwale wprowadzić opłatę targową.

Płacą ją osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach – poza budynkami lub w ich częściach.
Jeśli posiadają na targowisku np. obiekty, za które płacą podatek od nieruchomości, również nie płacą opłaty targowej.

Rada gminy w uchwale określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty. Uwzględnia przy tym górną granicę stawki, ogłaszaną w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Może też wprowadzić inne niż wskazane w ustawie zwolnienia od opłaty.