Ulga na sponsoring


Poniosłeś wydatki na działalność: sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na sponsoring.

Dla kogo ulga

Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym - możesz skorzystać z ulgi na sponsoring.

Na czym polega

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną1,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważne

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Jakie koszty mogę odliczyć

Odliczysz koszty poniesione na:

 1. działalność sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:
  • klubu sportowego2,
  • stypendium sportowego,
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 2. działalność kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie:
  • instytucji kultury3,
  • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 3. działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli koszty poniesione na:
  • stypendia4,
  • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat5,
  • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
  • sfinansowanie studiów dualnych6, w tym koszty praktyk,
  • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Ważne

Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w jakikolwiek sposób.
Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jakie zeznanie powinienem złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-36 - jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej
 • PIT- 36L - jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym

- wraz z informacją PIT-CSR.

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

Poradnik Ulga na sponsoring. Sport (PDF, 247 kB)


Przypisy:

1 w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2 o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy,

3 wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

4 o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

5 o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie

6 o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów,

 

Podstawa prawna

 • art. 26ha ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)