Ulga na ekspansję


Poniosłeś wydatki na rozszerzenie swojego rynku zbytu – zarówno krajowego, jak i zagranicznego? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na ekspansję.

Dla kogo ulga

Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym - możesz skorzystać z ulgi na ekspansję.

Na czym polega

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które poniosłeś, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Są to koszty uzyskania przychodów, które poniosłeś w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów. Produkty to rzeczy, które wytwarzasz.

Ważne

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 200% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Limit odliczenia

Maksymalnie w danym roku podatkowym w ramach ulgi możesz odliczyć 1 mln zł.

Jakie koszty mogę odliczyć

Odliczysz koszty poniesione na:

 1. uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla ciebie i twoich pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla ciebie i twoich pracowników),
 2. działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotek, dotyczące produktów),
 3. dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 4. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ważne

Przedsiębiorcy, którzy:

 • uzyskują dochody z prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub
 • osiągają dochody w ramach realizacji nowej inwestycji na podstawie wydanej decyzji w tym zakresie

- z ulgi mogą skorzystać w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, których nie uwzględniają w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT1

Jakie warunki muszę spełnić

Z ulgi możesz skorzystać pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym poniosłeś koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów:

 • zwiększysz przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągniesz przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągniesz przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Ważne

Przy ustalaniu spełnienia wymienionych warunków uwzględnisz wyłącznie przychody, z których dochód opodatkowujesz w Polsce.

Zasady odliczenia

Ulgę odliczysz w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniosłeś koszty. Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia - to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Jakie zeznanie powinienem złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-36 lub PIT-36S - jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej
 • PIT- 36L lub PIT-36LS - jeżeli uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym

 


Przypisy:

1 art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy o PIT

Podstawa prawna

 • art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)