Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne


Podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu? Sprawdź, czy możesz skorzystać z odliczenia składek

Dla kogo odliczenie

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu możesz skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy przysługuje odliczenie

Możesz odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez ciebie zgodnie z przepisami tej ustawy,
  • pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odliczyć możesz również składki zapłacone w roku podatkowym z twoich środków na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne twoje lub osób z tobą współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej (składki zagraniczne). Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym opłacałeś składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Nie możesz odliczyć składek na ubezpieczenia zdrowotne:

  • które odliczyłeś już w innym zeznaniu np. gdy składasz zeznanie PIT-37 a wcześniej odliczyłeś składki w PIT-28 lub PIT-36L,
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (np. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy- ulga dla młodych) oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
  • których podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – w przypadku składek zagranicznych,
  • zapłaconych i odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie, albo od dochodu (przychodu) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy.

Ile można odliczyć

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą możesz odliczyć nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (dotyczy to zarówno składek krajowych jak i zagranicznych).

Wysokość twojego odliczenia ograniczona jest także wysokością obliczonego podatku powiększonego o ewentualne doliczenia do podatku.

Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne wyrażone w walutach obcych przeliczasz na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Jak dokumentować prawo do odliczenia

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne ustalasz na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodami mogą być informacje od płatnika np. PIT-11, dokumenty potwierdzające zapłatę przez ciebie składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.