Darowizny na kształcenie zawodowe


06.11.2019

Co można odliczyć

Darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Kto może otrzymać darowiznę

Darowiznę mogą otrzymać:

  • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe [1],
  • publiczne placówki i centra [2].

Kto może odliczyć darowiznę

Podatnicy osiągający przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, którzy korzystają z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku albo z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ile można odliczyć

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Których darowizn nie odlicza się

  • na rzecz osób fizycznych,
  • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • uprzednio odliczonych od dochodu.

Jak udokumentować darowiznę

Dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Odliczenie darowizn stosuje się od 1 stycznia 2019 r. 

Przypisy:

[1] o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

[2] o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy