Darowizny na kształcenie zawodowe


Przekazałeś darowiznę na cele kształcenia zawodowego? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Dla kogo ulga

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kształcenia zawodowego. Odliczysz darowiznę przekazaną w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych - z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Darowiznę mogą otrzymać:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne placówki i centra.

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%), opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu

Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Jak obliczyć ulgę

Odliczysz kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

 • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Wysokość darowizny udokumentujesz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-36 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej;
 • PIT-36L - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane podatkiem liniowym;
 • PIT-28 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Podstawa prawna

 • art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)