Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych


06.11.2019

Darowizny, które wynikają z odrębnych ustaw, są odliczane od podstawy opodatkowania.

Są to darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które mogą być odliczane w pełnej wysokości. Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny.

Prawo do ich odliczenia wynika z następujących ustaw o stosunku państwa do kościoła:

 1. z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 380) – art. 55 ust. 7;
 2. z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1726) – art. 40 ust. 7;
 3. z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1889) – art. 28 ust. 5;
 4. z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 169) – art. 33 ust. 5;
 5. z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 43) - art. 34 ust. 2;
 6. z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1712) - art. 29 ust. 5;
 7. z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 13) – art. 29 ust. 5;
 8. z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 14) – art. 26 ust. 5;
 9. z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1599) – art. 27 ust. 5;
 10. z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 44) – art. 24 ust. 5;
 11. z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 483) – art. 19 ust. 2.

Obdarowany przekazuje darczyńcy [1]:

 • pokwitowanie odbioru darowizny, potrzebne darczyńcy w chwili odliczenia oraz
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny).

Ponadto darczyńca może odliczyć tylko darowizny, których wysokość jest udokumentowana [2]:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
 • dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

W trakcie roku podatkowego darowizny są odliczane przy:

 • obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy, opodatkowane wg skali podatkowej,
 • przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zeznaniu rocznym trzeba wskazać:

 • kwotę (wartość) przekazanej darowizny,
 • kwotę (wartość) odliczonej darowizny,
 • dane identyfikujące obdarowanego.

[1] zgodnie z przepisami „ustaw kościelnych”,

[2] zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.