Darowizny inne ustawy


Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Dla kogo ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Prawo do odliczenia takiej darowizny wynika z poszczególnych ustaw o stosunku Państwa do danego Kościoła, tj.:

 1. do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 3. do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu

Odliczasz wartość faktycznie przekazanej darowizny. Zgodnie z treścią ustaw, które regulują stosunki Państwa do poszczególnych kościołów, te darowizny nie są ograniczone żadnym limitem.

Jak obliczyć ulgę

Odliczasz wartość faktycznie przekazanej darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Od obdarowanego powinieneś posiadać:
 • pokwitowanie odbioru darowizny – potrzebujesz już, gdy odliczasz darowiznę oraz
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny).
Ponadto możesz odliczyć darowizny, których wysokość udokumentujesz:
 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-37 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej
  z działalności gospodarczej lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-28 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • art. 26 ust. 6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)