Szczegóły rozliczenia PIT- 38 za 2018


Informacje dodatkowe dotyczące rozliczenia PIT-38 za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT

16.04.2024

Spis treści

Cel złożenia

Podatnicy, którzy:

 1. mieszkają w Polsce (podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli w trakcie roku podatkowego podatnik zmienił miejsce zamieszkania i wyjechał z Polski – do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce,
 2. nie mieszkają w Polsce (podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W części tej należy również podać (zaznaczając właściwy kwadrat) cel złożenia formularza.

Warto pamiętać, że na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo do skorygowania złożonego zeznania. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, może złożyć korektę deklaracji.

Przypadki, kiedy nie można złożyć korekty regulują przepisy Ordynacji podatkowej, a od 1 marca 2017 r. również przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.).

Wróć do spisu treści

Dochody/straty

W części C należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielniach) powstaje w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych (udziałów) na kupującego.

Oznacza to, że przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód należny z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy o PIT oraz przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, powstaje w momencie realizacji tych praw.

Przychód z informacji PIT-8C

Wiersz 1 wypełniają podatnicy na podstawie informacji PIT-8C:

 • w poz. 19 należy wykazać sumę kwot z poz. 34 informacji PIT-8C.
 • w poz. 20 należy wykazać sumę kwot z poz. 35 informacji PIT-8C oraz innych kosztów związanych z przychodami

wymienionymi w poz. 34 tej informacji, niewykazanych przez podmiot ją sporządzający. Koszty te ustala się na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Wiersz 2

 • w poz. 21 należy wykazać przychody:
  • z części E informacji PIT-8C, do których nie ma zastosowania art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.),
  • uzyskane w Polsce, w przypadku gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C,
  • uzyskane za granicą (np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach, w tym także objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).
 • w poz. 22 należy wykazać, na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów, koszty uzyskania przychodów ujętych w poz. 21.

Koszty uzyskania przychodu to:

 • wydatki poniesione na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych)
 • oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę aby objąć lub nabyć te udziały oraz papiery wartościowe.

W przypadku nabycia przez podatnika udziałów w spółce, udziałów w spółdzielni lub papierów wartościowych w drodze darowizny cena nabycia wynosi 0 zł. Wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych otrzymanych w drodze darowizny w części, która odpowiada kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Wiersz 3 – służy do ustalenia dochodu – poz. 25, lub straty – poz. 26.

Dochód uzyskany za granicą

 

Wróć do spisu treści

Kwota do zapłaty

W tej części podatnicy obliczają kwotę do zapłaty.

W poz. 33 należy wykazać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku:

 1. wykazanego w poz. 34, tj. obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych za granicą:
  • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
  • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  • z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
 2. wykazanego w poz. 35 oraz w części F.

Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku oblicza się mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, określoną w ustawie lub umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przykładowo: przychód uzyskany z otrzymanych odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą (płatnikiem), należy pomnożyć przez stawkę podatku w wysokości 19%.

W części tej podatnik wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 (poz. 35) oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem, a podatkiem zapłaconym za granicą (poz. 36)

Kwoty w poz. 33 i 36 podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych. Końcówki kwot, które wynoszą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot, które wynoszą 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych.

Wyjątek: zgodnie z art. 63 § 1a Ordynacji podatkowej, w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o PIT, kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę.

Kwotę z poz. 37 należy wpłacić w terminie określonym na złożenie zeznania za rok podatkowy.

Wróć do spisu treści

Nie posiadam miejsca zamieszkania na terytorium Polski, a uzyskałem bez pośrednictwa płatników przychody

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 44 UST. 1b USTAWY

W części F podatnicy wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy o PIT. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne, które nie mieszkają w Polsce i uzyskują przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika,  wpłacają (bez wezwania) do urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania.

Wróć do spisu treści

Straty z lat ubiegłych 

OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Poz. 27 wypełniają podatnicy, którzy w latach 2013-2017 wykazali straty i w 2018 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat z przychodów, które podlegały w latach 2013-2017 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach,

oraz z objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Kwota z poz. 27 nie może przekroczyć kwoty z poz. 25.

Podstawa obliczenia podatku (poz. 28)

Podstawą obliczenia podatku jest kwota z poz. 25 pomniejszona o straty wykazane w poz. 27 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot, które wynoszą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot, które wynoszą 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych.

Wróć do spisu treści

Stawka podatku

Stawka podatku (poz. 29) wynosi 19%.

Dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zastosowanie stawki podatku, która wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy o PIT (poz. 30)

Podatnicy obliczają kwotę zobowiązania podatkowego, tzn. kwotę z poz. 28 mnożą przez stawkę podatku z poz. 29.

Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy o PIT (przeliczony na złote), wykazują w poz. 31.

Wiersz ten wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, za granicą albo w Polsce i za granicą. W poz. 31 należy wpisać kwotę podatku zapłaconego za granicą, który podlega odliczeniu w zeznaniu PIT-38. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed odliczeniem, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

W tym przypadku kwotę podatku obliczoną według stawki 19% od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

Wróć do spisu treści

Broszura informacyjna PIT-38 (PDF, 739 kB)

Kliknij, aby uzyskać dostęp do broszury dotyczącej elektronicznego lub papierowego rozliczenia PIT-38