Rozłożenie na raty należności podatkowych


Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania lub zaległości podatkowej możesz złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie (np. w e-Urzędzie skarbowym).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o rozłożenie podatku na raty powinieneś złożyć przed upływem terminu jego płatności.
Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to wnioskuj o rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Pamiętaj, że od zaległości podatkowych należne
są odsetki za zwłokę. Nie pozbawia Cię to jednak możliwości złożenia wniosku o rozłożenie na raty całej należności.

Wniosek o rozłożenie na raty podatku złóż jak najszybciej po stwierdzeniu, że nie jesteś w stanie zapłacić zobowiązania podatkowego w całości.

Co zrobić

Jeżeli złożysz wniosek o rozłożenie na raty pamiętaj, że organ podatkowy jest związany treścią Twojego wniosku. Oznacza to, że nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosisz we wniosku. Decyzje w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy i indywidualny,
tj. uzależniony od Twojej sytuacji osobistej i materialnej.

Jeśli do wniosku dołączysz dokumenty potwierdzające Twój ważny interes osobisty (nadzwyczajne względy, uniemożliwiające uregulowanie należności) lub interes publiczny (wzmacnianie zaufania obywateli do organów podatkowych), to urząd dokona oceny Twojej sytuacji materialnej
na podstawie złożonych przez Ciebie informacji. Warto więc, abyś dołączył do wniosku:

  • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej
  • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wskazanych przez Ciebie we wniosku terminach
  • druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia.

Jeżeli nie dołączysz dokumentów potwierdzających okoliczności, które wskazujesz w uzasadnieniu, organ podatkowy rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Dodatkowe koszty możesz ponieść, jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika: 17 zł – opłata skarbowa
za pełnomocnictwo szczególne.

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi Twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu masz prawo złożenia odwołania. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż zgodnie
z pouczeniem zawartym w decyzji. Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla Ciebie niekorzystna, możesz ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Pliki do pobrania