Szczegóły rozliczenia PIT-38 za 2020


W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT-38 za rok 2020 r. w usłudze Twój e-PIT

20.05.2021

Identyfikator podatkowy

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej,
 • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Numer NIP wpisują osoby, które nie spełniają, chociaż jednego z powyższych warunków.

Korekta deklaracji

Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje jeśli:

 • w deklaracji występują błędy rachunkowe i oczywiste omyłki,
 • wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości, co do prawidłowości danych w niej zawartych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W przypadku korekty zeznania składanej w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej wraz z korektą złóż uzasadnienie przyczyn korekty.

Przychody i koszty uzyskania przychodów

Przychody z informacji PIT-8C

W przychodach należy wykazać kwoty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na podstawie informacji PIT-8C (wykazane w sekcji D) i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Rodzaje przychodów:

 1. Odpłatne zbycie papierów wartościowych;
 2. Realizacja praw wynikających z papierów wartościowych;
 3. Odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających;
 4. Odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji);
 5. Objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 6. Odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni ) powstaje w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych (udziałów) na kupującego, zatem przychodem są kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane; przychód należny z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy oraz przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, powstaje w momencie realizacji tych praw.

Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).
W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych.
W przypadku nabycia przez podatnika udziałów w spółce, udziałów w spółdzielni lub papierów wartościowych w drodze darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych otrzymanych w drodze darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
W zeznaniu podatkowym należy wykazać wszystkie koszty związane z wymienionymi przychodami, które zostały wymienione w informacji PIT-8C oraz inne koszty poniesione przez podatnika. Koszty te ustala się na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Inne przychody, w tym uzyskane za granicą oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych art. 30B ust. 1A ustawy

Inne przychody
W przychodach należy wykazać kwoty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów:

 • z informacji PIT-8C (wykazane w sekcji E) do których nie ma zastosowania art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.);
 • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C;
 • uzyskane za granicą (np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach, w tym także objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

Koszty uzyskania przychodów należy w wykazać na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów ich poniesienia.
Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).
W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych.
W przypadku nabycia przez podatnika udziałów w spółce, udziałów w spółdzielni lub papierów wartościowych w drodze darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych otrzymanych w drodze darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Waluty wirtualne
Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę, lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.


Podatnicy, którzy:

 • w 2020 r. uzyskali przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej;
 • w 2020 r. ponieśli koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na nabycie waluty wirtualnej, nawet w przypadku, gdy w tym roku podatkowym nie uzyskali przychodu ze zbycia waluty wirtualnej;
 • w latach poprzednich ponieśli koszty uzyskania przychodów w postaci udokumentowanych wydatków na nabycie waluty wirtualnej lub udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 poz. 971, z późn. zm.), które nie zostały odliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r., nawet w przypadku, gdy w 2020 r. nie uzyskali przychodu ze zbycia waluty wirtualnej,

są zobowiązani do wykazania przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w zeznaniu podatkowym.

Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych

Zgodnie art. 22 ust. 14 ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dochody z zagranicy

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Ta sama zasada przeliczeń dotyczy kosztów podatkowych. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Istotne jest to, że koszty ryczałtowe, w związku z wyjazdem za granicę, nie podlegają przeliczeniu. Stosuje się je w złotych polskich.

Kalkulator walut

Zryczałtowany podatek od przychodów (dochodów), w tym uzyskanych poza granicami Polski

Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30, 30a ustawy

Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy oraz w art. 30a ust 9 ustawy.

Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku oblicza się mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, określoną w ustawie lub umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy

Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych za granicą:

 • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
 • z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

Podatek zapłacony za granicą , o którym mowa w art. 30a ust 9 ustawy

Podatnicy, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Straty z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych dotyczy podatników, którzy w latach 2015–2019 wykazali straty i w 2020 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2015–2019 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach, albo udziałów w spółdzielni.

oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Wskazana zasada odliczania straty wynika z art. 9 ust. 3 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku – i ma zastosowanie do strat powstałych do końca 2018 roku.
Natomiast inne zasady odliczania będą miały zastosowanie do strat powstałych po 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. – o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zmiany w zakresie odliczania strat wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).
Zgodnie z art. 38 ust. 1 tej ustawy, przepis art. 9 ust. 3 w nowym brzmieniu ma zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Stawka podatku – zbycie papierów wartościowych

Stawka podatku wynosi – 19%
Zastosowanie stawki podatku, dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Stawka podatku – zbycie walut wirtualnych

Stawka podatku wynosi 19%
Zastosowanie stawki podatku, dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Automatyczna akceptacja

W terminie złożenia zeznania nie podlegałeś rozliczeniu PIT-38 i twoje zeznanie nie zostało automatycznie zaakceptowane, jeśli wystąpiła przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • w systemie brak informacji od płatnika lub są błędne;
 • byłeś osobą niepełnoletnią;