Szczegóły rozliczenia PIT-37 za 2022


W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT-37 za rok 2022 w usłudze Twój e-PIT

13.07.2023

Identyfikator podatkowy

PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej,
 • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • nie były płatnikami składek (zarówno na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne) ani podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika.

Przypominamy!: Jeżeli jesteś obcokrajowcem i masz obowiązek rozliczyć się
w Polsce, co do zasady powinieneś wpisać numer PESEL.

NIP wpisują osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków.

Korekta deklaracji

Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje, jeśli w deklaracji:

 • występują błędy rachunkowe i oczywiste omyłki,
 • wypełniłeś ją niezgodnie z wymaganiami lub są wątpliwości, czy dane
  w niej zawarte są prawidłowe.

Prawo do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeśli w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania składasz korektę zeznania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej wraz z korektą złóż uzasadnienie jej przyczyn.

Sposób rozliczenia

Brak miejsca zamieszkania w Polsce

Jeżeli masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (udokumentowane certyfikatem rezydencji), możesz w zeznaniu podatkowym wykazać przychody uzyskane w Polsce, które w trakcie roku były opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, a następnie obliczyć od nich podatek według skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy potraktujemy na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. Jeśli chcesz skorzystać z tego rozwiązania, wskaż to w zeznaniu.

Zasadę tę stosujemy, jeśli na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, urząd skarbowy może uzyskać informacje podatkowe od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Opodatkowanie dochodów

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków

Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą wystąpić małżonkowie, którzy:

 • zamieszkują na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku lub mają tutaj centrum interesów osobistych i gospodarczych (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT),
 • pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego (gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego).

O łączne opodatkowanie dochodów nie mogą wystąpić małżonkowie, do których zastosowanie mają przepisy o:

 1. pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym lub
 2. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania, lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń (dotyczy pkt a i b),
 3. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową
 4. opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Do dochodów nie doliczasz przychodów, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Są to np.: wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki od lokat bankowych.

Małżonkowie, którzy spełniają warunki do wspólnego opodatkowania, mogą być opodatkowani łącznie od sumy uzyskanych w roku dochodów. W tym celu muszą złożyć wspólne zeznanie, w którym każdy z nich od dochodu dokonuje przysługujących odliczeń, np.: składek na ubezpieczenia społeczne, darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, czy też ulgi termomodernizacyjnej.

Podatek od dochodów małżonków ma wartość podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Wspólne zeznanie mogą złożyć również małżonkowie, gdy jeden z nich w roku podatkowym nie uzyskał przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może być podpisany przez jednego z małżonków – traktujemy to jako upoważnienie do wspólnego opodatkowania ich dochodów.

Opodatkowanie w sposób przewidziany dla wdów i wdowców

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim, a jego małżonek zmarł:

 • w trakcie roku podatkowego albo
 • po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Prawo do łącznego opodatkowania nie przysługuje jednak, gdy zastosowanie mają przepisy o:

 1. pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym lub
 2. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ustawa
  o zryczałtowanym podatku dochodowym) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń (dotyczy pkt a i b),
 3. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową,
 4. opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Do dochodów nie dolicza się przychodów, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Są to np.: wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki od lokat bankowych.

Osoba, która spełnia warunki, może swoje dochody opodatkować łącznie z dochodami zmarłego małżonka. W tym celu musi złożyć zeznanie, w którym dla każdego z małżonków dokona przysługujących jemu odliczeń, np.: składek na ubezpieczenia społeczne, darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi termomodernizacyjnej.

Podatek ma wartość podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Takie rozliczenie ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci

Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który jest:

 • panną albo kawalerem,
 • wdową albo wdowcem,
 • rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osobą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Taka osoba może skorzystać z odliczenia jeśli w roku podatkowym łącznie spełniała warunki określone w ustawie:

 1. samotnie wychowywała dzieci:
  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25. roku życia, które w roku podatkowym za który składane jest zeznanie uczyły się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub wyższych, w Polsce oraz poza granicami kraju – jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (17%, 32%), dochodów z kapitałów pieniężnych (19%) lub uzyskały przychody zwolnione z opodatkowania w ramach „ulgi dla młodych”, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16061,28 zł. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów z renty rodzinnej oraz przychodów zwolnionych, np.: alimentów, stypendiów.
 2. do dochodów podatnika oraz dziecka w roku podatkowym nie miały zastosowania przepisy o:
  1. pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym lub
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ustawa
   o zryczałtowanym podatku dochodowym), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń (dotyczy pkt a i b),
  3. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową,
  4. opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Do dochodów nie dolicza się przychodów, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Są to np.: wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki od lokat bankowych.

Opodatkowanie następuje od sumy dochodów, po odliczeniu przysługujących ulg, np.: składek na ubezpieczenia społeczne, darowizn czy też ulgi rehabilitacyjnej, ulgi termomodernizacyjnej.

Osoba samotnie wychowująca dzieci spełniająca warunki określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności bez względu na ich wysokość. Niezależnie od tego, rodzic pełnoletniego dziecka – po spełnieniu warunków – może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Wskazane zasady i sposób opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, mają zastosowanie również do:

 1. małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
 3. osób samotnie wychowujących dzieci, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej ,jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu małżonków lub osoby samotnie wychowującej dzieci, w danym roku podatkowym. Podatnik który nie jest rezydentem, musi również udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Kolejnym warunkiem uprawniającym do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla małżonków, wdów i wdowców albo dla osób samotnie wychowujących dzieci jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. Jest to niezbędne, aby organ podatkowy mógł uzyskać informacje od organu podatkowego państwa, w którym osoba korzystająca z preferencji ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Na żądanie organów podatkowych małżonkowie, a także osoby samotnie wychowujące dzieci, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy dla nich organ podatkowy mający siedzibę w państwie, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Wybór opodatkowania przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy

Jeżeli podatnicy mają potwierdzone certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, oraz w trakcie roku podatkowego uzyskali przychody, od których płatnik pobierał zryczałtowany podatek dochodowy (wykazany w informacji IFT-1/IFT-1R), o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, mogą – na wniosek wyrażony w zeznaniu – uzyskane przychody opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej.

W tym przypadku pobrany w trakcie roku zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Zasadę tę stosuje się, jeżeli z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika podstawa prawna do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Składki

Składki społeczne

Odliczeniu podlegają określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe potrącone i wykazane przez płatnika w informacji PIT-11,
 • składki na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących zapłacone w roku podatkowym przez podatnika, pod warunkiem, że wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie podlegają odliczeniu w PIT-37 składki na ubezpieczenia społeczne:

 • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy,
 • odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,
 • zapłacone i odliczone w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne podatnik ustala na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Uwaga! Nie podlegają odliczeniu składki zapłacone od przychodów, które są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1

 • pkt 148 ustawy (ulga dla młodych).
 • pkt 152 ustawy (ulga na powrót),
 • pkt 153 ustawy (ulga dla rodzin 4+),
 • pkt 154 ustawy (ulga dla seniorów)

W przypadku osiągania zarówno dochodów zwolnionych jak i opodatkowanych podatnik z ogólnej kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, może odliczyć tyle, ile w jego przypadku wynosi udział procentowy przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie tych przychodów i przychodów objętych zwolnieniem. 

Informacja dla podatników, którzy uzyskali przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy (wykazane w części C zeznania)

Jeżeli przychody wykazane w części C zeznania PIT-37 stanowią podstawę wymiaru składek, które nie podlegają odliczeniu, podatnik (odpowiednio małżonek), łączną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika) pomniejsza o tę ich część, która przypada na przychody wykazane w części C zeznania.

Jeżeli przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, umowy zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich lub zasiłków macierzyńskich, uzyskane przez podatnika (odpowiednio małżonka) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., podlegają w całości zwolnieniu (nie przekraczają limitu 85.528 zł), kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w:

 • poz. 87 i 88 informacji PIT-11(28) (odliczeniu podlegają wyłącznie składki z poz. 86) lub
 • poz. 96 i 97 informacji PIT-11(29) (odliczeniu podlegają wyłącznie składki z poz. 95.

Kwotę pomniejszenia ustala się w następujący sposób:

 • Podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

Należy zsumować kwoty z poz. 44, 52 i 57 (podatnik), odpowiednio kwoty z poz. 45, 87 i 92 (małżonek), a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, tj.w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 44 w sumie kwot z poz. 44, 52 i 57, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 45 w sumie kwot z poz. 45, 87 i 92.

Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza ich łączną kwotę:

- wykazywaną przez płatnika w poz. 86, 87 i 88 informacji PIT-11(28);
- wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11(29).

 • Podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy.

Należy zsumować kwoty z poz. 46 i 67 (podatnik), odpowiednio kwoty z poz. 47 i 102 (małżonek), a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 46 w sumie kwot z poz. 46 i 67, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 47 w sumie kwot z poz. 47 i 102.

Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza ich łączną kwotę:

- wykazywaną przez płatnika w poz. 86, 87 i 88 informacji PIT-11(28);
- wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11(29).

 • Podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

Należy zsumować kwoty z poz. 48 i 81 (podatnik), odpowiednio kwoty z poz. 49 i 116 (małżonek), a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 48 w sumie kwot z poz. 48 i 81, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 49 w sumie kwot z poz. 49 i 116.

Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza ich łączną kwotę:

- wykazywaną przez płatnika w poz. 86, 87 i 88 informacji PIT-11(28);
- wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11(29).

 • Podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie przychody z tytułu zasiłków macierzyńskich.

Należy zsumować kwoty z poz. 50 i 82 (podatnik), odpowiednio kwoty z poz. 51 i 117 (małżonek), a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 50 w sumie kwot z poz. 50 i 82, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 51 w sumie kwot z poz. 51 i 117

Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza ich łączną kwotę:

- wykazywaną przez płatnika w poz. 86, 87 i 88 informacji PIT-11(28);
- wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11(29).

 • Podatnicy, którzy uzyskali trzy rodzaje przychodów, tj. ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia oraz praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

Należy zsumować kwoty z poz. 44, 46, 48, 52, 57, 67 i 81 (podatnik), odpowiednio kwoty z poz. 45, 47, 49, 87, 92, 102 i 116 (małżonek),a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział sumy kwot z poz. 44, 46 i 48 w sumie kwot z poz. 44, 46, 48, 52, 57, 67 i 87, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 45, 47 i 49 w sumie kwot z poz. 45, 47, 49, 87, 92, 102 i 116.

Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza ich łączną kwotę:

- wykazywaną przez płatnika w poz. 86, 87 i 88 informacji PIT-11(28);
- wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11(29).

 • Pozostali podatnicy, w tym osoby, które wysokości pomniejszenia z tytułu zapłaconych składek od przychodów wykazanych w części C zeznania (niepodlegających odliczeniu) nie mogą ustalić w oparciu o posiadane dokumenty.

Należy ustalić udział sumy kwot z poz. 44, 46 48 i 50 w sumie kwot z poz. 44, 46, 48, 50 i 83, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 45, 47, 49 i 51 w sumie kwot z poz. 45, 47, 49, 51 i 118.

Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza ich łączną kwotę:

- wykazywaną przez płatnika w poz. 86, 87 i 88 informacji PIT-11(28);

- wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11(29).

Przychody i koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń z umowy o pracę, w tym 50% koszty z praw autorskich

Za 2022 r. zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą nie więcej niż:

 • 3.000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
 • 4.500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • 3.600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
 • 5.400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli roczne zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez pracownika - zamiast wyżej wymienionych - w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ustawy). Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy, roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, która podlega opodatkowaniu.

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługują 50% koszty uzyskania przychodów. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego
o potrącone w danym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł.

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy , suma łącznych kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeżeli koszty faktycznie poniesione były wyższe niż wynikające
z zastosowania 50% normy procentowej (z limitem rocznym wynoszącym 120 000 zł), wówczas podatnik (odpowiednio małżonek) może uwzględnić koszty w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy).

50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Emerytury, renty

Przychodami z emerytur i rent są:

 • świadczenia emerytalne, w tym emerytury kapitałowe,
 • świadczenia rentowe, w tym renty strukturalne, renty socjalne, wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych
  i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych),
 • świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wypłacone przez organ rentowy.

Umowa zlecenia, o dzieło

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób,
 • niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych,
 • z umów zlecenia lub z umów o dzieło, uzyskane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, a także od przedsiębiorstwa w spadku (art. 13 pkt 8 ustawy),
 • wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Od przychodów:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • z umów zlecenia i z umów o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,

przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik posiada dokumenty potwierdzające, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż zastosowane 20%, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości wydatków faktycznie poniesionych.

Od przychodów otrzymywanych przez osoby:

 • należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 3000 zł gr (250 miesięcznie). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą w 2022 r. przekroczyć 4500 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich przysługują 20% koszty uzyskania przychodów.

Ważne! W przypadku zastosowania w odniesieniu do przychodów z umów zlecenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy PIT (ulga dla młodych, ulga na powrót , ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów), koszty uzyskania przychodów z tych umów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów
z umów zlecenia, która podlega opodatkowaniu.

Prawa autorskie i inne prawa

Przychody z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych dotyczą:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną ,
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

50% koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych

Koszty uzyskania przychodów z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy),
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy).
Uwaga! W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy, nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł.

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wskazane powyżej (obliczone według normy 50%), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W konsekwencji podatnik może zastosować koszty faktycznie poniesione, nawet jeżeli będą wyższe od kwoty 120 000 zł. Do kosztów tych zalicza się również koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, w którym został uzyskany odpowiadający im przychód oraz koszty poniesione w roku złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania (art. 22 ust. 5 i ust. 5a pkt 2 ustawy).

Warunkiem odliczenia kosztów faktycznie poniesionych jest posiadanie dokumentów wskazujących wysokość poniesionych wydatków; dokumentami tymi są przykładowo rachunki, faktury, jak i inne dowody dokumentujące wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym należy przechowywać do chwili przedawnienia się zobowiązania podatkowego.

Inne źródła

Przychody z innych źródeł dotyczą podatników, którzy:

 1. za pośrednictwem płatnika(ów) uzyskali przychody m.in. w postaci:
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym wypłaconych przez zakład pracy,
  • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • stypendium, w tym stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku,
  • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej,
  • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 2. otrzymali PIT 11 z wypełnioną częścią „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”,
 3. są obowiązani wykazać kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracili prawo, tj. w przypadku:
  • wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r.,
  • całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
  • otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków,
  • wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności,
   z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę,
  • przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
  • zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem, o których mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z późn. zm.),
 4. są obowiązani doliczyć do dochodu kwoty poprzednio odliczone od dochodu albo podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. darowizny, składki na ubezpieczenia społeczne),
 5. opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, a nie zostały one zakwalifikowane do źródeł wymienionych w wierszach od 1 do 4.

Informacja dla podatników, którzy w 2022 r. pobierali stypendium w całości lub w części zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy wolne od podatku są stypendia (dla uczniów i studentów), przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego na podstawie udostępnianych do publicznej wiadomości (np.: za pomocą Internetu lub środków masowego przekazu) regulaminów – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Koszty uzyskania przychodów nie przysługują od przychodów z tytułu:

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • stypendiów,
 • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego.

Informacja o niektórych dochodach kapitałowych, wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy

Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz z udziału w funduszach kapitałowych, uzyskane przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, od których płatnik pobrał podatek zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy.

Doliczenia do podatku

Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku ma zastosowanie do podatników, którzy m.in.:

 1. skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:
  • wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,
  • w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
  • otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
  • wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
  • przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
  • zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 2. są obowiązani doliczyć do podatku kwoty poprzednio odliczone od podatku w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Twoje ulgi i odliczenia

Sprawdź, jakie przysługują Ci ulgi:

 • Ulga dla młodych;
 • Ulga na powrót;
 • Ulga dla rodzin 4+;
 • Ulga dla sieniorów;
 • Ulga z tytułu przekazanych darowizn;
 • Ulga na internet;
 • Ulga na cele rehabilitacyjne;
 • Ulga termomodernizacyjna;
 • Ulga z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
 • Ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 • Ulga na dzieci;
 • Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci;
 • Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników
  w celu przygotowania zawodowego;
 • Ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych to zwolnienie od podatku. Przysługuje podatnikom, którzy w okresie od 1 stycznia 2022 r. nie później jednak niż do ukończenia 26. roku życia, uzyskali:

 1. przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11.
 2. przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11,
 3. przychody z odbywania praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich.
 4. przychody z zasiłków macierzyńskich.

Ze zwolnienia od podatku korzystają przychody wymienione w pkt 1-3 w łącznej wysokości nieprzekraczającej w 2022 r. kwoty 85528 zł; przy ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ze zwolnienia korzystają również te przychody, od których w trakcie roku płatnik pobierał zaliczkę na podatek, pod warunkiem, że są spełnione warunki ulgi.

Ważne: przychody zagraniczne rozliczane na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT, podlegają opodatkowaniu w Polsce, a zatem można je uwzględnić przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych.

Przepisy wprowadzające omawianą ulgę nie zawierają wytycznych dotyczących sposobu stosowania ulgi, w szczególności nie nakazują stosować ulgi w pierwszej kolejności do którejś z kategorii dochodów polskich lub zagranicznych lub stosować ją chronologicznie do okresu uzyskiwania przychodów przez podatnika. W konsekwencji podatnik może samodzielnie dokonać decyzji dotyczącej sposobu wykorzystania ulgi.

Uwaga! Jeżeli podatnik uzyskuje w roku podatkowym wyłącznie przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Nadwyżka przychodów z każdego źródła ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu.

Zastosowanie zwolnienia wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów, jakie podatnik (odpowiednio małżonek) może zastosować w odniesieniu do ww. przychodów.

Ulga na powrót

Ulga na powrót przysługuje podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ze zwolnienia od podatku korzystają przychody do kwoty 85.528 zł, uzyskane po 31 grudnia 2021 r. z :

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zlecenia zwartych „z firmą”
 • zasiłków macierzyńskich oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów),

Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który

 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej
 • lub miał miejsce zamieszkania, nieprzerwanie co najmniej przez trzy lata w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • lub przez pięć lat zamieszkiwał w Polsce przed trzyletnim okresem przerwy poprzedzającej rok powrotu
 • oraz posiada certyfikat rezydencji lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia.

Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z tej ulgi, pamiętaj, że ze zwolnienia możesz korzystać przez cztery kolejno następujące po sobie lata i sam decydujesz od kiedy chcesz skorzystać z ulgi: czy począwszy od roku, w którym przeniosłeś rezydencje podatkową, czy też od następnego roku.

Ulga dla rodziny 4+

Od 1 stycznia 2022 roku zwolnione z opodatkowania są również przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte z:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zlecenia zwartych „z firmą”
 • zasiłków macierzyńskich oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów),

Zwolnienie ma zastosowanie do podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Pamiętaj, że przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie uwzględnisz dzieci, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli spełniasz warunki do skorzystania z tej ulgi, to informujesz o tym albo w przygotowanej informacji (PIT-DZ) albo w zeznaniu podatkowym wskazując liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Ulga przysługuje jeżeli masz dzieci: małoletnie, pełnoletnie które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, pełnoletnie – uczące się w szkołach do ukończenia przez nich 25 roku życia.

W przypadku dzieci pełnoletnich prawo do ulgi, przysługuje Ci pod warunkiem, że uczące się pełnoletnie dzieci:

 • nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego np. w zakresie osiągniętych przychodów,
 • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym, lub nie podlegały przepisom ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, 19 % podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych lub ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 16061,28 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Co bardzo ważne, prawo do ulgi przysługuje obojgu rodzicom - łączny limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi zatem 171 056 zł rocznie.

Po zakończeniu roku na żądanie organów podatkowych będziesz zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz – w zależności od sytuacji) inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga dla pracujących seniorów

Od 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 wolne od podatku dochodowego są przychody z:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zlecenia zwartych „z firmą”,
 • zasiłków macierzyńskich oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów)

otrzymywane przez kobietę, która ukończyła 60 lat oraz przez mężczyznę, który ukończył 65 lat.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby podatnik podlegał z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz - pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymywał:

 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, tj. świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy,
 • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Podatnik może pobierać rentę lub emeryturę zagraniczną!

Ważne:

W przypadku, gdy w jednym roku masz prawo do kilku z wyżej wymienionych ulg, to suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

W przypadku zastosowania ulgi od przychodów z pracy, suma łącznych 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT, oraz przychodów objętych:

 • ulgą dla młodych
 • ulgą na powrót
 • ulgą dla rodzin 4+
 • ulgą dla pracujących seniorów

nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł rocznie.

Wszystkie omówione powyżej ulgi nie mają zastosowania do przychodów:

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT,
 • zwolnionych od podatku dochodowego,
 • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatków,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich

Ulga rehabilitacyjna

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
  z niepełnosprawności,
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych (wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym przez ministra zdrowia, tj. w przepisach wydanych na podstawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch, anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych,
 • zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających
  z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, które nie są wymienione w wykazie wyrobów medycznych określonych przez ministra zdrowia, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł - pod warunkiem, że posiadasz faktury potwierdzające zakup,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczych i zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • leki, o których mowa w ustawie – Prawo farmaceutyczne - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny przewóz:
  1. osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
  4. opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Odliczeniu nie podlegają te z wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest, co do zasady, posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, dokumentów stwierdzających ich poniesienie oraz jednego z niżej wymienionych orzeczeń:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 4. orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

W przypadku odliczeń ograniczonych limitem w wysokości 2280 zł (na przykład z tytułu utrzymania psa asystującego, opłacenia przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednakże na żądanie organów podatkowych musisz przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 2. okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

W przypadku odliczenia na zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą poniesiony wydatek.

Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać również podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe jeżeli
w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 16061,28 zł.

Uwaga:

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę:

 • alimentów na rzecz dzieci:
  • małoletnich,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz wyższych, w Polsce oraz poza granicami kraju, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, dochodów z kapitałów pieniężnych lub uzyskały przychody zwolnione z opodatkowania w ramach „ulgi dla młodych” w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16061,28 zł. Do sumy tych dochodów nie wlicza się innych przychodów zwolnionych oraz renty rodzinnej,
 • trzynastej emerytury,
 • świadczenia uzupełniającego oraz
 • zasiłku pielęgnacyjnego.

Uwaga! Rodzaj świadczenia, którego nie wlicza się dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika, może wynikać z przepisów innej ustawy.

Ulga na internet

W ramach tej ulgi można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu, łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych, jak i w kawiarence internetowej). Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje tym, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego odliczenia oraz posiadają dokument potwierdzający poniesienie wydatku (np.: przelew, dowód wpłaty, zaświadczenie).

Z odliczenia można skorzystać maksymalnie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga przysługuje jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub „bliźniaka”).

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek,
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku,
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w terminie trzyletnim, należy dokonać zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych
z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Jeżeli po roku, w którym skorzystano z ulgi, otrzymano zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, należy doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymano ten zwrot.

Ulga na zabytki

Z tej ulgi możesz skorzystać, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego i w 2022 roku ponosiłeś wydatki na:

 • fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,

lub poniosłeś wydatek na zakup budynku będącego zabytkiem.

Jeżeli dokonałeś wpłat na fundusz remontowy i posiadasz dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat, możesz odliczyć od dochodu 50% tych wydatków.

W przypadku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych podatnik oprócz tego że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku, musisz posiadać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac oraz posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczenia możesz dokonać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniosłeś wydatki. Jeżeli kwota dochodu jest niższa niż kwota przysługującego Ci odliczenia, kwotę nieznajdującą pokrycia możesz odliczyć maksymalnie przez sześć kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonałeś odliczenia po raz pierwszy.

Jeżeli wydatki ponosisz wspólnie z małżonkiem, z którym pozostajesz we wspólności majątkowej, ulga może być odliczana w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez Was ustalonej, bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na jednego z Was czy też na oboje.

Jeżeli po roku podatkowym, w którym dokonałeś odliczeń otrzymasz zwrot wydatków, masz obowiązek doliczyć je do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot.

Jeżeli w 2022 roku dokonałeś odpłatnego nabycia budynku wpisanego do rejestru zabytków, również możesz dokonać odliczenia tego wydatku. Nie możesz jednak odliczyć więcej, niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku. Odliczenia na zakup możesz dokonać dopiero wtedy, gdy poniesiesz jakiś wydatek na prac.

Pamiętaj, że limit odliczenia na wszystkie inwestycje w ramach tej ulgi nie mogą przekroczyć 500 000 zł.

Ulga na związki zawodowe

Za 2022 rok po raz pierwszy masz możliwość odliczenia od dochodu składek, które opłacasz na związki zawodowe.

Jeżeli wpłaty dokonujesz bezpośrednio na rachunek związku, wystarczy, że posiadasz dowód wpłaty.

Jeżeli zapłaty składek w Twoim imieniu dokonuje pracodawca, to on ma obowiązek w informacji PIT-11 wykazać, jakie kwoty przekazał na rzecz związku.

Za cały rok masz prawo odliczyć do 500 zł.

Ulga na dzieci

Prawo do ulgi przysługuje jeżeli osiągasz dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską,
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z Tobą zamieszkiwało,
 • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

odliczeniu od podatku podlega kwota w wysokości:

 • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na każde dziecko),
 • 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),
 • 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).

Odliczenie nie przysługuje, jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską, pełniłeś funkcję opiekuna prawnego lub sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie

 • byłeś w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy – uzyskane przez Ciebie i Twojego małżonka dochody, przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112 000 zł,
 • byłeś osobą samotną, niesamotnie wychowującą dziecko (w tym również przez część roku podatkowego), a Twoje dochody przekroczyły w roku podatkowym kwotę 56 000 zł.

Za dochody, o których mowa powyżej, uważa się wszystkie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (praca, działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych, kapitały pieniężne) pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez Ciebie lub odprowadzonych przez płatnika.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 przysługującej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Na powyższych zasadach z odliczenia może również skorzystać ten, kto w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko, tj.:

 • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub uzyskało przychody zwolnione z opodatkowania w ramach „ulgi dla Młodych” w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16061,28 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Prawa do odliczenia nie mają osoby, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, lub podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Zwrot niewykorzystanej ulgi dla dzieci

Jeżeli nie wystarczyło podatku do skorzystania z odliczenia ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, masz prawo do skorzystania z „dodatkowego zwrotu”. Odliczenia możesz dokonać od wykazanych w zeznaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przy odliczeniu możesz uwzględnić również składki odprowadzone od dochodów zwolnionych, nie masz jednak prawa do uwzględnienia składek odliczonych w innych zeznaniach (np. PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A).

Ulga uczniowska

Z ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego można korzystać na zasadzie praw nabytych oraz gdy spełnione zostały warunki niezbędne do jej nabycia przed końcem 2003 roku. Ulga ta przyznawana jest na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Odliczeniu podlegają kwoty przyznane przed dniem 1 stycznia 2006 roku i nieodliczone, jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie przepisów obowiązujących po dniu 1 stycznia 2006 r.

Ulga polega na obniżeniu podatku dochodowego o kwotę określoną w decyzji urzędu skarbowego.

Umowa aktywizacyjna

Z tej ulgi możesz korzystać wyłącznie, jeżeli nabyłeś do niej prawo w poprzednich latach.

Odliczenie przysługuje osobie, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła przed 1 stycznia 2007 r. umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosła z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczenie przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy, pod warunkiem, że:

 • zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem,
 • poniesione wydatki zostały udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Odliczeniu od dochodu podlega zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika.

Podatnicy, którzy w latach: 2017, 2018, 2019, 2020 lub 2021 dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i kwota tych zwrotów nie znalazła pokrycia w dochodzie za te lata, mają prawo od dochodów uzyskanych w 2022 r. odliczyć tę kwotę. Odliczyć możesz również zwroty dokonane w 2022 roku.

Ulgi mieszkaniowe

Ulga mieszkaniowa dotyczy wydatków poniesionych:

 1. na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002 2006, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów;
 2. na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;
 3. na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w tych latach,
 4. w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Ulga odsetkowa

Zgodnie z ust. 1 art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw:

"podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. 3) od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r."

„Kredyt mieszkaniowy”, o którym mowa wyżej, to kredyt (pożyczka) udzielony bezpośrednio podatnikowi (a nie np. deweloperowi czy spółdzielni mieszkaniowej) w latach 2002-2006 na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają zarówno faktycznie spłacone odsetki od kredytu (pożyczki) mieszkaniowej, jak i od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. zobowiązań.

W przypadku, gdy kredyt (pożyczka) – udzielony podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. zobowiązań – stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tym przepisie zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. zobowiązań.

Podatnik, który inwestycję mieszkaniową zakończył w roku 2022, odsetki od kredytu (pożyczki) może odliczyć po raz pierwszy w zeznaniu składanym za ten rok podatkowy, a odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji (jeżeli nie zostaną odliczone od dochodu za 2022 r.) może odliczyć również w następnym roku podatkowym. W tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.

Odliczenie stosuje się, jeżeli m.in.:

 • kredyt (pożyczka) mieszkaniowy został udzielony w latach 2002-2006,
 • kredyt (pożyczka) mieszkaniowy był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w oświadczeniu PIT-2K,
 • kredyt (pożyczka) udzielony na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę tych kredytów zaciągnięty został w bankach lub kasach oszczędnościowo-kredytowych działających we wszystkich państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 • inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji związanej z:
  • budową budynku mieszkalnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone
   w przepisach prawa budowlanego – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 • odsetki:
  • zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek),
  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 • podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku, z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego , budowę budynku mieszkalnego , wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej , zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej , nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową .

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

 • naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia,
 • od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Na 2022 r. kwota ta wynosi 374 290 zł. Zatem w sytuacji, gdy podatnik w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt (pożyczkę) w wysokości np. 380 000 zł, i w 2022 r. zakończył inwestycję mieszkaniową, to w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok może odliczyć od dochodu faktycznie zapłacone odsetki w części przypadającej na kredyt w kwocie 374 290 zł, czyli w takim procencie jaki uzyska z podzielenia kwoty limitowanej (374 290 zł) przez całą kwotę kredytu (380 000 zł) x 100.

Ponadto musisz pamiętać, że:

 • wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.
 • do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń w ramach ulgi odsetkowej podatnik dołącza oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku – tzw. oświadczenie PIT 2K. W oświadczeniu tym podatnik (a w przypadku małżonków – zarówno mąż jak i żona) jest zobowiązany do podania, oprócz danych identyfikacyjnych, również:
  • roku, w którym uzyskał kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy,
  • kwoty uzyskanego kredytu (pożyczki),
  • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której podatnik zaciągnął kredyt (pożyczkę),
  • rodzaju prowadzonej inwestycji,
  • łącznej kwoty poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją,
  • kwoty wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 • prawa do odliczenia nie ma podatnik, który kredyt mieszkaniowy zaciągnął na warunkach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania – ust. 2 w ww. art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uwaga! Wyżej przytoczone informacje nie odzwierciedlają pełnego brzmienia art. 26b ustawy, obowiązującego przed 1 stycznia 2007 r., w związku z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dlatego też przed dokonaniem odliczenia w zeznaniu wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi przedmiotowej ulgi, zawartymi w powołanych przepisach.

Ulgi odliczane na zasadzie praw nabytych

Podatnicy, którzy w roku podatkowym dokonali spłaty kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, wraz z odsetkami, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w tych latach, i nie ponieśli wydatków mieszkaniowych, natomiast dokonują odliczeń wydatków poniesionych i podlegających odliczeniu w latach ubiegłych, w części w jakiej wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za te lata.

Należy wpisać rodzaj wydatku mieszkaniowego i odpowiednio kwotę dokonywanego odliczenia. Przy czym, kwota dokonanego odliczenia nie może być wyższa niż kwota przysługującego na dany rok podatkowy limitu odliczeń. Limit ten oblicza się, jako różnicę limitu odliczeń przysługującego podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992), a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych.

Uwaga! Nie należy wpisywać wydatków poniesionych w roku podatkowym na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, do dnia 31 maja 1992 r., kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Przedmiotowa ulga wygasła z końcem 1999 r. (odliczenie od dochodu), odpowiednio z końcem 2004 r. (odliczenie od podatku).

Kasa mieszkaniowa

Odliczenie od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku, który prowadzi kasę mieszkaniową przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust.1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30% wydatków poniesionych w roku podatkowym, nie więcej jednak niż 11 340 zł. Przy czym należy sprawdzić, czy odliczana kwota mieści się w kwocie limitu odliczeń przysługującego w roku podatkowym, obliczonej jako różnica limitu odliczeń określonego na lata obowiązywania przepisów ustawy (tj. od 1992 r.) a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych. W przypadku osób, które dokonują również odliczeń z tytułu spłaconych w roku podatkowym odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe (mieszczące się w pojęciu tzw. dużej ulgi budowlanej), wyżej wymieniony limit odliczeń określony na lata obowiązywania przepisów ustawy pomniejszają dodatkowo o 19% tych odsetek.

Wydatki mieszkaniowe nieodliczone w latach poprzednich

Podatnicy, którzy w latach ubiegłych dokonywali odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych (w tym w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej), a przysługujące im odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku za te lata, nieodliczoną kwotę mogą zwiększyć przysługujące odliczenie od podatku w roku podatkowym.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Wysokość wpłat na IKZE określona jest w art. 13a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Stosownie do tych przepisów wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
W 2022 r. limit ten wynosi 7 106,40 zł.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia (pozarolnicza działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) maksymalny limit wpłat na IKZE jest podwyższony i wynosi 1,8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli za 2022 r. 10.659,60 zł).

Jeżeli wpłat na IKZE dokonuje małoletni, odliczenie nie może przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Nie może być ono również wyższe od kwoty rocznego limitu.
Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oszczędzający przeniósł środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), środki te uznaje się za wpłatę na IKZE. Wpłata ta podlegała odliczeniu od dochodu w ramach limitu przysługującego w roku podatkowym 2012. Nadwyżka ponad przysługujący w tym roku limit odliczenia podlega odliczeniu w latach następnych. Oszczędzający musi jednak pamiętać, iż w okresie, w którym dokonuje odliczeń od dochodu środków przeniesionych z IKE na IKZE nie przysługuje mu prawo dokonywania wpłat na IKZE.

Darowizny

Sprawdź, które z poniższych darowizn możesz odliczyć od dochodu za 2022 rok:

 • na działalność pożytku publicznego,
 • na cele kultu religijnego,
 • krwiodawstwo,
 • na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
 • na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
 • na sprzęt komputerowy w formie laptopów i tabletów,
 • darowizny z odrębnych ustaw.

Na działalność pożytku publicznego

Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania na liczne cele, które są określone w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chodzi m.in. o wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia czy nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji.

Darowiznę możesz przekazać na rzecz::

 • organizacji pozarządowych (np. fundacji i stowarzyszeń), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz m.in. kościołom, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym lub
 • równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele.

W zeznaniu możesz odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% Twojego dochodu.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa, kształcenia zawodowego oraz odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym w innym kraju UE lub EOG , prawo do odliczenia przysługuje pod warunkiem:

 • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, działających na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą wskazane cele,
 • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Odliczeniu nie podlegają darowizny:

 • na rzecz osób fizycznych,
 • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
 • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczone od przychodu lub dochodu w innym zeznaniu (np. PIT-28, PIT-36).

Darowiznę należy udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Na cele kultu religijnego

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kultu religijnego.

W zeznaniu możesz odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% Twojego dochodu.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, z tytułu honorowego krwiodawstwa, na kształcenie zawodowe oraz odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Odliczeniu nie podlegają darowizny:

 • na rzecz osób fizycznych,
 • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
 • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczone od przychodu lub dochodu w innym zeznaniu (np. PIT-28, PIT-36).

Darowiznę należy udokumentować

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

W załączniku do zeznania rocznego (PIT/O) powinieneś wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Krwiodawstwo

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi.

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty 130 zł i litrów oddanej krwi lub jej składników. Odliczyć można kwotę faktycznie dokonanej darowizny - nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego, na kształcenie zawodowe oraz odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

W PIT-37 nie odlicza się darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów albo odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Podatnik, który odlicza darowiznę jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi.

Na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Prawo do odliczenia obejmuje darowizny przekazane od 8 września 2021 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o przygotowaniu i realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z tą ustawą cele związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizuje Spółka Celowa, która Jest spółką utworzoną przez Skarb Państwa.

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa oraz kształcenia zawodowego.

Na przeciwdziałanie COVID-19

Odliczenie dotyczy wyłącznie darowizn przekazanych do 31 maja 2022 roku:

 1. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 2. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
 4. domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 5. Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.

W przypadku darowizn przekazanych w 2022 r. odliczeniu podlega:

 • kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

W formie tabletów i laptopów

Odliczenie dotyczy darowizn przekazanych do 31 maja 2022 roku:

 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Przez placówki oświatowe rozumiemy:

 • podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy Prawo oświatowe;
 • uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Odliczenie możesz dokonać, gdy przedmiotem darowizny były komputery przenośne (tablety, laptopy) kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

W przypadku darowizn przekazanych w 2022 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Darowizny z odrębnych ustaw

Darowizny, które wynikają z odrębnych ustaw, są odliczane od podstawy opodatkowania.

Są to darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które mogą być odliczane w pełnej wysokości. Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny.

Prawo do takiego odliczenia wynika z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów, np. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odliczyć możesz tylko darowizny, których wysokość możesz udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.
Ważne!
Od obdarowanego powinieneś otrzymać:
 • pokwitowanie odbioru darowizny, oraz
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny).

Pozostałe informacje

Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty

Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, w tej części możesz wskazać rachunek inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić zwrot nadpłaty.

Możesz podać rachunek, którego jesteś posiadaczem ( współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) jest Twój małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony do urzędu skarbowego rachunek.

Posiadając ważną Kartę Dużej Rodziny (KRD) możesz skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które złożą zeznanie drogą elektroniczną.

Podaj dane ułatwiające kontakt: numer telefonu, adres e-mail.

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji, potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Obowiązek jego złożenia ciąży na Tobie, jeżeli masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, i stosownie do art. 45 ust. 7a ustawy wybrałeś sposób opodatkowania przewidziany dla dochodów małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci albo przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy, chcesz opodatkować na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Automatyczna akceptacja

Jeżeli do 2 maja 2023 roku samodzielnie nie złożyłeś zeznania PIT-37, to Twoje rozliczenie w usłudze zostanie automatycznie zaakceptowane, jeśli nie wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • w systemie brak informacji od płatnika lub są one błędne;
 • osiągnąłeś wyłącznie przychody, które w całości są zwolnione (ulga dla młodych, ulga dla powracających z zagranicy, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów);
 • prowadziłeś działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych;
 • prowadziłeś działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskałeś przychody wyłącznie z emerytury zagranicznej;
 • byłeś osobą niepełnoletnią do dnia automatycznej akceptacji;
 • Twoje dochody zostały rozliczone przez organ rentowy.