API CRPO dla JST


W tym miejscu znajdziesz podstawowe informacje dot. interfejsu programistycznego

16.04.2024

API CRPO - interfejs programistyczny CRPO do systemów informatycznych organów podatkowych

Czym jest API CRPO

API CRPO (interfejs programistyczny do systemów informatycznych) to funkcjonalność udostępniona w ramach Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, która poprzez podłączenie do systemu źródłowego organu podatkowego (Jednostki Samorządu Terytorialnego) kieruje zapytanie do CRPO przez podanie identyfikatora podatkowego mocodawcy NIP/PESEL bądź zagranicznego identyfikatora podatkowego. System automatycznie wyszukuje aktualne (na dzień zapytania) pełnomocnictwa w postaci listy z danymi pełnomocnika/pełnomocników oraz datami końca ważności udzielonych
im pełnomocnictw.

Dla kogo i w jakim celu

Dla JST przygotowaliśmy interfejs programistyczny do automatycznego udostępniania danych z CRPO.

Dane uzyskane przez organy podatkowe z CRPO mogą być wykorzystywane wyłącznie w prowadzonych sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organu podatkowego.

Pozyskiwanie danych z CRPO musi się odbywać się zgodnie z zasadą rozliczalności, a działania w ramach przetwarzania danych muszą być przypisane w sposób jednoznaczny użytkownikowi z organu podatkowego, który je przetwarzał. Organ podatkowy musi posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

Jak korzystać

W celu integracji z usługą organ podatkowy (JST) musi przekazać Szefowi KAS atrybuty posiadanej kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki wydanej przez centrum certyfikacji lub certyfikat X.509 klucza publicznego kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki. Poniżej format kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki pozwalającej na wykorzystywanie funkcjonalności API:

 1. atrybuty posiadanej kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki
  • numer seryjny (SN, format DEC)
  • dane wystawcy (wszystkie, rozdzielone przecinkami)
  • okres ważności certyfikatu

   lub

 2. certyfikat X.509 klucza publicznego kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki
  (format kodowany algorytmem Base-64, pomiędzy/z liniami:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
a
-----END CERTIFICATE----- )

Wniosek o dostęp do API CRPO należy przesłać w formie pisma ogólnego przez ePUAP do Szefa KAS na adres skrytki ePUAP: /wy0h4js38r/crpo

Pismo musi być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę kierującą jednostką. W piśmie należy wskazać:

 • dane jednostki organizacyjnej (pełna nazwa, NIP, REGON, adres siedziby),
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail administratora systemu,
 • liczbę przekazywanych pieczęci elektronicznych (wymienić nazwy pieczęci) i dołączyć pliki jako załączniki.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 138k § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe.

Zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa.

Kontakt

Zainteresowane JST prosimy o kontakt na adres skrytki ePUAP lub za pośrednictwem poniższego e-maila.

Centrum Kompetencyjne CRPO w Wieluniu:

 • elektronicznie – za pośrednictwem e-maila: crpo.wielun@mf.gov.pl
 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 43 843-91-52 lub 43 843-91-53 a następnie należy wybrać jeden z numerów wewnętrznych: 373, 378, 372