Stawki podatkowe


Podatek oblicza się od wartości nabytego majątku ponad kwotę wolną.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Skala podatkowa określona jest następująco:

dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

ponad

do

podatek wynosi

0

10.278

3%

10.278

20.556

308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

ponad

do

podatek wynosi

0

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

ponad

do

podatek wynosi

0

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7 % podstawy opodatkowania (w tym przypadku nie mają zastosowania kwoty wolne od podatku).

Ponadto nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.