Stawki podatkowe


Informacje dotyczące stawek podatkowych w podatku od spadków i darowizn: kwoty wolne od podatku, skala podatkowa

27.10.2020

Podatek oblicza się od wartości nabytego majątku ponad kwotę wolną.

Kwoty wolne od podatku:

9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej,

7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej,

4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca:

do grupy pierwszej - małżonek, zstępni [1], wstępni [2], pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,

do grupy drugiej - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,

do grupy trzeciej - inni nabywcy.

Skala podatkowa określona jest następująco:

dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

ponad

do

podatek wynosi

0

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20 556

822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

ponad

do

podatek wynosi

0

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

ponad

do

podatek wynosi

0

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7 % podstawy opodatkowania (w tym przypadku nie mają zastosowania kwoty wolne od podatku).

Ponadto nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

[1] za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również przysposobionych i ich zstępnych oraz osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

[2] za wstępnych w rozumieniu ustawy uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za rodziców uważa się również przysposabiających