Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej


Chcesz obliczyć wysokość odsetek od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej od podatku? Skorzystaj z kalkulatora


Kalkulator służy do obliczania wysokości odsetek od zaległości podatkowych oraz do obliczania opłaty prolongacyjnej.


Czym jest zaległość podatkowa


Zaległością podatkową jest podatek, który nie został zapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.


Czym jest opłata prolongacyjna


Opłata prolongacyjna ustalana jest w związku z: • odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty,

 • odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.


Stawka opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.


  1. wybierz co chcesz obliczyć: odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,

  2. jeśli chcesz obliczyć odsetki za zwłokę:

   • wpisz kwotę zobowiązania, którą powinieneś uregulować,

   • wskaż termin, w którym powinieneś uregulować zobowiązanie (termin płatności),

   • wskaż termin, w którym rzeczywiście uregulowałeś lub zamierzasz uregulować zobowiązanie,

   • określ rodzaj stawki odsetek za zwłokę (czy chcesz ustalić kwotę odsetek dla stawki podstawowej, obniżonej 50%, podwyższonej 150%).  3. jeśli chcesz obliczyć wysokość opłaty prolongacyjnej:


   • wpisz odpowiednio kwotę podatku lub raty podatku (pamiętaj, że w przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty),

   • wskaż datę poprzedzającą dzień naliczania opłaty prolongacyjnej (w przypadku decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku należy wskazać dzień upływu terminu płatności podatku; w przypadku decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej należy wskazać dzień, w którym złożono podanie w sprawie) –kalkulator opłaty prolongacyjnej do obliczania liczby dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wykorzystuje moduł kalkulatora odsetkowego to znaczy, że poprzez wskazanie „daty poprzedzającej dzień naliczania opłaty prolongacyjnej” kalkulator przyjmie za pierwszy dzień jej naliczania dzień, o którym stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 703)


   • wskaż datę, do której nalicza się opłatę prolongacyjną (należy wskazać dzień upływu odroczonego terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo termin zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej)   • wskaż datę wydania decyzji w sprawie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego – na ten dzień zostanie określona stawka opłaty prolongacyjnej (art. 57 § 3 Ordynacji podatkowej)

 


Pamiętaj!


Co do zasady odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot, które wynoszą mniej niż 50 groszy, pomija się, a końcówki kwot, które wynoszą 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej). 


Ww. przepisu nie stosuje się m.in. do zaliczenia wpłaty, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku (art. 63 § 3 Ordynacji podatkowej). 


Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł.


 


Pamiętaj: wyliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Ministerstwa Finansów.

 

Wynik

Okres
Ilość dni
Stopa procentowa

Chcesz zachować obliczenie?

Jeśli chcesz otrzymać obliczenie pocztą elektroniczną, podaj nam swój e-mail.
Nie zachowujemy podanych w kalkulatorze adresów e-mail.

Pokaż całą tabelę Pokaż pierwsze 5 wierszy tabeli