Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
14

14

0

Termin składania sprawozdań

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114251
Data zgłoszenia: 20.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Jestem główną księgową w trzech firmach. Wszyscy moi współpracownicy od poniedziałku nie przychodzą do pracy. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów przedłożyło tylko propozycję przesunięcia terminu CIT-8 dla organizacji pozarządowych. Dlaczego nie bierze pod uwagę propozycji które wystosowały do nich dwie najważniejsze organizacje dla księgowych - Stowarzyszenie Księgowych i polska Izba Biegłych Rewidentów? Wiem, że mój głos tu zaginie, ale przesunięcie sporządzenia i podpisania sprawozdań finansowych i zeznań CIT-8 do końca 30.06.2020r. pozwoli księgowym na pozostanie w domu.
Odpowiedź MF:
Wydłużenie czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych zostało zagwarantowane poprzez wydanie 31 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
W rozporządzeniu tym został wydłużony termin na sporządzenie (a co się z tym wiąże i na podpisanie) oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego o:
- 2 miesiące - dla jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz jednostek działających w sferze budżetowej,
- 3 miesiące - dla pozostałych jednostek.
Powyższe dotyczy sporządzenia i zatwierdzania sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., i których termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Natomiast rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, Minister Finansów odroczył podatnikom podatku CIT termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku.
Odroczenie terminu obejmuje wszystkich podatników podatku CIT, ale w zależności od rodzaju osiąganych dochodów termin ten jest inny:
- w przypadku podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT, a także tych podatników, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów - termin odroczono do 31 lipca 2020 r.,
- pozostali podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., mieli termin odroczony do 31 maja 2020 r.”

Informacje na ten temat zostały również umieszczone na stronach resortu finansów:
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/przedluzony-termin-do-zlozenia-zeznania-i-wplaty-podatku-cit/

https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzone-terminy-sporzadzenia-i-przekazania-sprawozdan-finansowych