Regulamin usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”


Informacje dotyczące regulaminu usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umawiania się na wizytę w urzędzie skarbowym z wykorzystaniem aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.
 2. Właścicielem aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Usługa polega na umówieniu planowanej wizyty klienta w wybranym urzędzie skarbowym. Jest to możliwe:
  • elektronicznie – użytkownik samodzielnie umawia wizytę korzystając z aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Aplikacja jest dostępna na stronie wizyta.podatki.gov.pl oraz na stronie każdego urzędu skarbowego;
  • telefonicznie – dzwoniąc na numer podany na stronie urzędu skarbowego;
  • osobiście – podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie umawiania wizyt.
 4. Użytkownik aplikacji umawia wizytę w urzędzie skarbowym poprzez:
  • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia w aplikacji,
  • zaakceptowanie Regulaminu,
  • zatwierdzenie podanych danych używając przycisku: „Umów”.
 5. Korzystanie z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” jest bezpłatne. 1.6. Świadczenie usługi odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.

Zasady korzystania z aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

 1. Do skorzystania z aplikacji niezbędne jest:
  • urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet – komputer, smartfon, itp.,
  • połączenie z siecią Internet.
 2. Aplikacja „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” jest dostępna poprzez stronę:
 3. Krajowa Administracja Skarbowa nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi z przyczyn od niej niezależnych.
 4. Krajowa Administracja Skarbowa nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z regulaminem działania użytkownika aplikacji.
 5. Krajowa Administracja Skarbowa może czasowo zawiesić dostęp do aplikacji lub jej części ze względów bezpieczeństwa lub innych niezależnych od niej przyczyn.
 6. Użytkownik może zgłosić uwagi związane z działaniem usługi na adres email: uwagi.umow.wizyte@mf.gov.pl .

Umawianie wizyty – wskazówki korzystania z aplikacji

Umówienie wizyty polega na prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia w aplikacji. Użytkownik:

 1. wskazuje właściwy urząd skarbowy lub wyszukuje go przy pomocy wyszukiwarki,
 2. wskazuje rodzaj sprawy i wybiera dokładniejszy temat z listy lub opisuje swoją sprawę w polu „uwagi”, 
 3. wybiera dogodny dla siebie termin – dzień i godzinę wizyty:
  • dzień wizyty – wskazując właściwy dzień na pasku dni,
  • godzinę – dostępne godziny wizyt oznaczone są kolorem zielonym lub żółtym. Kolor szary oznacza brak możliwości umówienia wizyty w tym terminie.
 4. podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko osoby, która przyjdzie do urzędu,
  • numer identyfikacji podatkowej – PESEL dla osoby fizycznej, NIP w przypadku przedsiębiorców,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • opcjonalnie adres e-mail – w celu otrzymania potwierdzenia umówienia wizyty, 
 5. potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz zatwierdza podane dane za pomocą przycisku „Umów wizytę”.

Uwagi dodatkowe związane z umówioną wizytą

 1. Osoba umówiona na wizytę powinna przybyć punktualnie w miejsce wskazane w potwierdzeniu. W celu potwierdzenia tożsamości należy posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem.
 2. Spóźnienie może spowodować zwolnienie terminu i umówienie innej osoby.
 3. Rozpoczęcie wizyty możliwe jest po wyjściu wcześniej umówionego klienta.
 4. Umówienie się na wizytę w jednej sprawie umożliwia obsługę tylko w tej sprawie.
 5. Na umówionej wizycie obsłużona będzie tylko osoba podana w zgłoszeniu lub osoba posiadająca pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu umówionej osoby.
 6. Nie będą akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.
 7. Z umówionej wizyty można zrezygnować dzwoniąc na numer wskazany na stronie urzędu skarbowego – dzięki temu zwolniony termin wizyty może zostać wykorzystany przez inną osobę.
 8. Wizyty umówione w sposób niezgodny z regulaminem zostaną odrzucone.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

Z Administratorem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora. 

Inspektor Ochrony Danych – z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email IOD@mf.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna - Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu umówienia wizyty w urzędzie skarbowym, w związku z realizacją ustawowych zadań Administratora, polegających na zapewnieniu przez urzędy skarbowe obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej). Z danych dostępnych w aplikacji korzystają pracownicy właściwego urzędu skarbowego. Uwagi zgłaszane przez Państwa zbierane są w celu udoskonalenia działania aplikacji.

Odbiorcy danych - Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Jednak, gdy wynika to z przepisów prawa Państwa dane mogą być udostępniane i przekazywane na żądanie innym organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych - Państwa dane osobowe będą przechowywane w systemie przez okres niezbędny do realizacji celu – umówienia wizyty w urzędzie skarbowym - lecz nie dłużej niż do końca dnia, na który została umówiona wizyta.

Korespondencja elektroniczna w sprawie uwag zostanie usunięta po udzieleniu odpowiedzi zwrotnej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - Mają Państwo prawo:

 • uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są Państwa dane, dostępu do tych danych oraz uzyskania ich kopii 
 • sprostowania Państwa danych 
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce tym organem jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Źródło pochodzenia danych osobowych - Państwo sami przekazujecie nam swoje dane osobowe wpisując je do zgłoszenia w aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” lub przekazując urzędnikowi osobiście lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych - Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest warunkiem umówienia wizyty przy pomocy aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i wynika z regulaminu tej usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie – Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” zobowiązuje się do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami tego Regulaminu, w tym do zaniechania dokonywania, w ramach korzystania z usługi, jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.